Súťaž Inovatívny čin roka 2010

Ministerstvo hospodárstva SR dňa 26. januára 2011 vyhlásilo štvrtý ročník súťaže o Cenu ministra hospodárstva Inovatívny čin roka 2010.

Vyhlasovateľ súťaže, Ministerstvo hospodárstva SR, poverilo organizáciou súťaže Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru.

Do súťaže sa môže zapojiť každá právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky a fyzická osoba s bydliskom na území Slovenskej republiky so svojím produktom, technológiou alebo službou, ktorých inovačný proces bol dokončený v roku 2010 zaslaním vyplnenej prihlášky na adresu organizátora súťaže v termíne do 15. apríla 2011.

Súťaž sa organizuje v štyroch kategóriách:

  1. Výrobková inovácia,
  2. Technologická inovácia,
  3. Inovácia služby (netechnologický proces),
  4. Medzinárodná kooperácia.

V prípade že výrobková inovácia, technologická inovácia, alebo inovácia služby vznikla ako výsledok medzinárodnej spolupráce medzi slovenským a zahraničným subjektom, súťažiaci prihlási súťažný návrh do kategórie „Medzinárodná kooperácia“.

Podrobnejšie informácie o súťaži sú k dispozícii na stránke SIEA v sekcii Inovácie a na internetovej stránke vyhlasovateľa (www.mhsr.sk) v sekcii Inovácie.