SIEA vydala ďalšiu štúdiu, tentoraz o automobilovom priemysle na Slovensku

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) vydala štúdiu, ktorá poskytuje systematický pohľad na automobilový priemysel na Slovensku a upozorňuje na nové výzvy týkajúce sa rozvoja dodávateľskej siete a jej zapojenia do globálnych hodnotových reťazcov.


Automobilový priemysel zamestnával v roku 2012 na Slovensku vyše 60-tisic ľudí. Podiel pridanej hodnoty na celkovej pridanej hodnote dosiahol 4,5 %, čo je trojnásobok priemeru krajín EÚ 27. Po zohľadnení nepriamych efektov, vytvoril automobilový priemysel až 17 % celkovej hrubej produkcie na Slovensku.

 

„Automobilový priemysel má vďaka širokej dodávateľskej sieti a silným väzbám na mnohé ďalšie odvetvia nespochybniteľný význam pre slovenskú ekonomiku, no jeho ďalší rozvoj a rast závisí aj od toho, či slovenskí dodávatelia skvalitnia a zefektívnia svoje výskumno-vývojové aktivity,“ uviedla Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka SIEA. Zdôraznila, že pri tom, ako sa vysporiadajú s touto výzvou im môžu pomôcť európske štrukturálne a investičné fondy, ale vzhľadom na zásadné zmeny v štruktúre dodávateľskej siete automobilového priemyslu v posledných rokoch je potrebné pripraviť aj novú generáciu podporných nástrojov, ktoré by mali vychádzať z aktuálnych potrieb a požiadaviek trhu.

 

Práve tejto téme sa venuje v poradí tretia publikácia z edície Analýzy a štúdie SIEA, ktorá má názov „Automobilový priemysel na Slovensku a globálne hodnotové reťazce“. Príchod automobiliek predstavoval prílev zahraničného kapitálu a vytvorenie nových pracovných miest, avšak s nižšou úrovňou kvalifikácie. Na Slovensku je preto podiel vysokokvalifikovanej pracovnej sily na tvorbe pridanej hodnoty v tomto odvetví doteraz jeden z najnižších v EÚ. Autori štúdie upozorňujú, že je potrebné zvýšiť úroveň pridanej hodnoty, ktorú vytvárajú miestni dodávatelia v automobilovom priemysle. Zásadne sa totiž mení štruktúra dodávateľských reťazcov. Podľa najnovších trendov dodávatelia preberajú značnú časť zodpovednosti od finálnych výrobcov automobilov a viac sa špecializujú. Vznikajú inovačné siete a silné partnerstvá. „Finálni výrobcovia úzko spolupracujú s dodávateľmi, preto je výskum a vývoj v súčasnosti nevyhnutnosťou nielen pre systémových dodávateľov, ale aj pre dodávateľov nižšieho stupňa,“ upozornil spoluautor štúdie, riaditeľ Sekcie inovácií SIEA Miroslav Balog.

 

Automobily patria medzi technologicky najsofistikovanejšie produkty dostupné pre širokú verejnosť. Automobilový priemysel celosvetovo investuje do výskumu a vývoja viac ako 84 mld. eur. Tvorí pritom až 16 % celkových globálnych výdavkov na výskum a vývoj. Z top 50 spoločností z hľadiska investícií do výskumu a vývoja je až 11 firiem z oblasti automobilového priemyslu.

 

SIEA sa ako príspevková organizácia Ministerstva hospodárstva SR systematicky zaoberá podporou inovatívneho rastu podnikov a plní funkcie technologickej agentúry zadefinované vo vládou schválenej Stratégii inteligentnej špecializácie. Predchádzajúce štúdie sú k dispozícii na stránke SIEA v časti Inovácie – Publikácie.