SIEA spúšťa národné hodnotenie výkonnosti klastrov

Od 6. mája 2022 Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) začína zabezpečovať činnosti súvisiace s národným hodnotením výkonnosti klastrov (NHVK) v Slovenskej republike na základe poverenia Ministerstva hospodárstva SR.  

Cieľom  hodnotenia  je posúdenie výkonnosti klastrov a ich zaradenie na základe získaného bodového hodnotenia do jednej z troch základných skupín (mierne pokročilý, pokročilý  alebo rozvinutý klaster). Zo získaných dát bude možné mapovať  vývoj a zmeny v klastrovom ekosystéme ako aj nastaviť podmienky a nástroje pre podporu jeho rozvoja.

Hodnotenie na národnej úrovni nadväzuje na doterajšiu realizovanú hodnotiacu prax prostredníctvom Európskeho sekretariátu pre klastrové analýzy (ESCA), ktorá posudzuje predovšetkým kvalitu riadenia klastrových organizácií. Národné hodnotenie je koncipované širšie a je zamerané na klastrovú výkonnosť. Význam ESCA certifikácie zostane zachovaný. Kritériá národného hodnotenia zohľadňujú, či klastre majú platnú ESCA certifikáciu ako aj  druh získaného stupňa excelencie (bronz/ striebro/ zlato).

Hodnotiteľmi sú nominovaní pracovníci SIEA, ktorí majú prax v oblasti hodnotenia a sú držiteľmi medzinárodných  certifikátov “ESCA trained cluster benchmarking expert“ a „ESCA GOLD label expert“ prípadne certifikátu vydávaného „European Foundation for Cluster Excellence“.

Hodnotenie je dvojstupňové, v prvom klaster preukazuje, že napĺňa definíciu klastra a má všetky predpoklady pre budúci rozvoj. V druhom stupni, na základe podrobných kritérií sa klastre už rozčleňujú do jednotlivých kategórií na základe ich výkonnosti.

Hodnotenia sú vykonávané pravidelne v dvojročných obdobiach formou asistovaného hodnotenia, vždy v prvom kvartáli roku. Klastrová organizácia môže v prípade potreby požiadať o hodnotenie aj mimo týchto pravidelných termínov.

V prvom kole, v priebehu mája, budú mať možnosť požiadať o hodnotenie začínajúce klastre s dobou existencie do troch rokov. Následne budú hodnotené ostatné klastre.

Hodnotenia sa zúčastňujú dvaja odborní hodnotitelia a klastrový manažér. Zástupca Únie klastrov Slovenska  môže byť prítomný ako pozorovateľ. Proces hodnotenia sa realizuje v sídle klastra, v prípade nepriaznivej pandemickej situácie alebo v zdôvodnenom prípade sa môže uskutočniť on-line formou.

Vyhodnotenie je platné  dva roky a vystavenie certifikátu  zo strany SIEA  je bez poplatku. Termíny hodnotenia budú oznámené na webovom sídle SIEA a na Slovenskom klastrovom monitore.

Do národného systému podpory klastrov a k nemu prislúchajúcemu hodnoteniu sú zaradené výlučne priemyselné klastre registrované ako záujmové združenia právnických osôb. Hodnotenie sa netýka komôr, asociácií, občianskych  združení a iných organizácií aj v prípade, ak sa zaoberali priemyslom a inováciami.

Prihlášky s požiadavkou na národné hodnotenie klastrov možno podávať od 6.5. 2022 na: nhk@siea.gov.sk.

Podrobnejšie informácie o národnom hodnotení klastrov sú uvedené na stránke projektu inovujme.sk v časti Slovenský klastrový monitor.

Kontaktná osoba:
RNDr. Vladimír Borza
Tel.: +421 907 988 316
E-mail: vladimir.borza@siea.gov.sk