Schéma štátnej pomoci na podporu medzinárodnej spolupráce v oblasti priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja


Dňa 3. júna 2016 zverejnilo Ministerstvo hospodárstva SR „Schému štátnej pomoci na podporu medzinárodnej spolupráce v oblasti priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v znení dodatku č. 1″, ktorej cieľom je podpora riešenia spoločných medzinárodných projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja zameraných na rozvoj inovácií, za pomoci dotácie zo štátneho rozpočtu.

 

Oprávnené projekty musia spĺňať charakteristiku priemyselného výskumu alebo experimentálneho vývoja. Schéma nie je určená na podporu projektov základného výskumu. Schéma stanovuje minimálnu výšku pomoci vo výške 50 000 EUR. Maximálna výška pomoci na projekt je ohraničená sumou 2 000 000 EUR. Poskytovateľom dotácie je Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. Vykonávateľom schémy je Slovenská inovačná a energetická agentúra.

 

V nadväznosti na vyššie uvedenú schému, Ministerstvo hospodárstva SR spolu so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou, pripravuje konkrétnu výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu na riešenie spoločných projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja, podporujúcich spoluprácu medzi oprávnenými subjektmi v Slovenskej republike a v štáte Izrael.