Podpora klastrov v centre pozornosti

Rôzne druhy a formy pomoci pre zvýšenie konkurencieschopnosti klastrov, to bola téma stretnutia slovenského tímu pôsobiaceho v rámci medzinárodného projektu ClusterFY.

Medzinárodný projekt spolupráce klastrov ClusterFY  je realizovaný prostredníctvom Programu medziregionálnej spolupráce Interreg Europe pričom na jeho spolufinancovaní sa podieľa Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF) a SIEA. Cieľom projektu je podporovať vzájomnú spoluprácu klastrov a ich integráciu do medzinárodných hodnotových reťazcov.

V tomto roku sú pre klastre k dispozícii formy podpory z troch zdrojov. Náplňou výzvy na podporu klastrových iniciatív, ktorú pripravuje Ministerstvo hospodárstva SR, je štátna podpora na vzdelávacie aktivity, na zabezpečenie účasti na medzinárodných výstavách a veľtrhoch, ale aj na prípravu štúdií zameraných napríklad na klastrový monitoring alebo technologické mapy.

Účasť na študijných cestách naprieč excelentnými klastrami Európskej únie, možnosti nadväzovania nových kontaktov v rámci odvetví ponúka pre priemyselné klastre projekt ClusterFY.

Úhradu poplatkov za služby spojené s medzinárodnou certifikáciou klastrov podporuje Národný projekt Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky. V tomto roku je plánovaná certifikácia 6 klastrov.

Na stretnutí, ktoré sa uskutočnilo 27.3.2018 v Bratislave, sa diskutovalo aj o ďalších možnostiach spolupráce slovenských a českých klastrov. Podujatia sa zúčastnila prezidentka Národní klastrové asociace z Českej republiky Pavla Břusková, prezident Únie klastrov Slovenska Daniel Ács, riaditelia klastrov, ako aj zástupcovia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a SIEA. Česká strana ponúkla možnosti kooperácie so slovenskými klastrami v rámci pripravovaných aktivít počas regionálnych dní klastrov v Českej republike.

Ďalšie plánované stretnutie sa uskutoční v októbri tohto roku. Jeho nosnou témou bude kreatívny priemysel, vytváranie kreatívnych klastrov a ich rozvoj za účasti expertov z Českej republiky a územnej samosprávy. Súčasne budú odovzdané klastrom certifikáty excelencie vydané Európskym sekretariátom pre klastrové analýzy.

clusterfy_Bratislava_032018.jpg