MH SR podporí rozvoj inovačných aktivít v podnikoch

 

Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) podporí výskumné a vývojové aktivity v podnikoch a v priemyselných klastrových organizáciách sumou presahujúcou 360 tisíc EUR. Pomoc získalo 45 podnikov a 7 priemyselných klastrových organizácií.

 

Ide o podporu z prostriedkov štátneho rozpočtu, ktorá je k dispozícii na základe včasného vyhodnotenia uskutočnených výziev. Podniky majú po druhý raz možnosť zvýšiť svoju konkurencieschopnosť prostredníctvom inovačných voucherov. Cieľom poskytnutia týchto nenávratných peňažných poukážok je iniciácia priamej spolupráce medzi podnikateľmi a slovenskými vedecko-výskumnými centrami. O obľúbenosti a správnosti tejto formy dotácií svedčí až päťnásobne vyšší počet záujemcov o ne v porovnaní s minulým rokom.

 

Medzi úspešnými žiadateľmi dominujú projekty so zameraním na strojárstvo a výrobné technológie, biochémiu a potravinárstvo, stavebníctvo, IKT, ale aj sociálne inovácie. Ich výstupy majú byť orientované na zlepšenie technických parametrov, nové inovatívne výrobné a technologické postupy, či kvalitatívne zlepšenie existujúcich, ako aj vývoj nových produktov. Pre túto osvedčenú formu podpory plánuje MH SR v období 2015 – 2020 alokovať finančné zdroje vo výške presahujúcej 2,8 milióna EUR.

 

Podpora priemyselných klastrových organizácií je zameraná najmä na posilnenie ich vzájomnej spolupráce v oblasti programov rozvoja inovácií, vzdelávanie a tvorbu spoločnej expertnej bázy, ako aj výraznejšie zapájanie sa takýchto organizácií do medzinárodných projektov a iniciatív.

 


Prílohy – inovačné vouchre:


Usmernenie k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie

Zmluva o poskytnutí dotácie pre prijímateľa do 250 zamestnancov, vrátane, v znení usmernenia č. 1

Zmluva o poskytnutí dotácie pre prijímateľa nad 250 zamestnancov v znení usmernenia č. 1

Zoznam schválených žiadostí o inovačné vouchre


Prílohy – priemyselné klastre:


Usmernenie k výzve na poskytnutie dotácie na podporu priemyselných klastrových organizácií

Zmluva o poskytnutí dotácie pre priemyselné klastrové organizácie v znení usmernenia č. 1

Zoznam úspešných žiadateľov o dotácie na podporu priemyselných klastrových organizácií