Inovačné vouchre – výzva na predkladanie žiadostí


Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo 1. októbra 2013 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie prostredníctvom tzv. inovačných voucherov. Ide o nástroj vytvorený v spolupráci so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou, zameraný na zintenzívnenie priamej spolupráce medzi malými a strednými podnikateľmi a vybranými vedecko-výskumnými pracoviskami.Cieľom výzvy je podporiť oprávnené podnikateľské subjekty, ktoré majú potenciál zvyšovať svoju konkurencieschopnosť prostredníctvom inovácií vlastných produktov, služieb alebo technológií. Dotáciu bude možné poskytnúť len na projekty, ktoré sa realizujú v rozpočtovom roku 2013. Žiadosti je možné podávať do 31. októbra 2013, do 15:00 h. Žiadatelia ich môžu predkladať na Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru, ktorá je vykonávateľom schémy pomoci. Finančné príspevky budú poskytované na základe zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

 

Podrobnejšie informácie o Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci formou inovačných voucherov