EÚ ocení podporovateľov podnikania

Európska komisia (EK) vyhlásila ďalší ročník Európskej ceny za podporu podnikania – European Enterprise Promotion Awards (EEPA). Projektu sa každoročne zúčastní okolo 350 organizácií z celej Európy. Zapojiť sa môžu aj slovenskí podnikatelia alebo tí, ktorí podnikom na Slovensku pomáhajú.

 

Európska cena za podporu podnikania sa podieľa na vyhľadávaní a oceňovaní úspešných iniciatív zameraných na podporu podnikov a podnikania v Európe. Toto ocenenie má tiež za cieľ predstaviť príklady najlepších zásad a postupov v podnikaní, zvýšiť povedomie spoločnosti o pridanej hodnote podnikania, ako aj povzbudiť a inšpirovať potenciálnych podnikateľov.

 

Oceňujú a hodnotia sa úspešné aktivity a iniciatívy, ktoré boli vytvorené s cieľom podporiť podnikanie a podnikateľskú činnosť iniciatívy, ktoré zdokonaľujú podnikateľské, odborné, technické a manažérske zručnosti úsilie podporiť podnikateľskú činnosť medzi znevýhodnenými skupinami ako sú nezamestnaní, postihnuté osoby alebo príslušníci etnických menšín.

 

Súťažné kategórie

  • Podpora podnikateľského ducha
  • Investície do podnikateľských zručností
  • Podpora podnikateľského prostredia
  • Podpora internacionalizácie podnikania
  • Podpora rozvoja zelených trhov a efektívnosti zdrojov
  • Zodpovedné podnikanie prístupné pre všetkýchr

 

Okrem toho porota udelí Veľkú cenu poroty iniciatíve z ktorejkoľvek kategórie na podporu podnikania v Európe, ktorú bude považovať za najtvorivejšiu a najinšpiratívnejšiu. Do súťaže sa môžu zapojiť národné, regionálne a miestne orgány alebo verejno-súkromné partnerstvá zo všetkých členských štátov EÚ, alebo z pridružených krajín v rámcovom programe pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP), ako je Island, Nórsko, Srbsko alebo Turecko, ktoré sa podieľajú na úspešnej iniciatíve zameranej na naštartovanie ekonomiky na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni.

 

Súťaž má dve výberové kolá. Na postup do celoeurópskeho kola je potrebné, aby sa súťažiaci najskôr zúčastnili národného kola súťaže. Prihlášky do národného kola súťaže prijíma Slovak Business Agency (SBA) 29.5.2015. Odborná porota napokon vyberie víťazov súťaže, ktorí budú vyhlásení na slávnostnom odovzdávaní cien v novembri 2015 v Luxemburgu.

 

Podrobnejšie informácie:

http://www.sbagency.sk/novy-rocnik-sutaze-europska-cena-za-podporu-podnikania#.VOsVu9LriM9 

Kontakt na slovenského koordinátora súťaže:
Oľga Némethová
Slovak Business Agency (SBA)
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
02/502 44 513
nemethova@sbagency.sk