Výzva na digitálne vouchery je otvorená do 24. novembra 2023

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľ Komponentu 9 oznamuje žiadateľom, že uzavrie Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko-výskumných pracovísk – digitálne vouchery (kód výzvy 09I02-03-V04) v termíne 24. 11. 2023. Po tomto termíne žiadosti nebude možné predkladať. Dôvodom uzavretia je veľký počet podaných žiadostí, ktoré prevyšujú disponibilnú alokáciu výzvy.