SIEA vyhlasuje výzvy na predkladanie žiadostí o kreatívne vouchre v roku 2020

Malí a strední podnikatelia z celého Slovenska si môžu aj v roku 2020 požiadať o kreatívny voucher na služby architektov, dizajnérov, marketérov a programátorov. SIEA zverejnila podmienky výziev pre jednotlivé odvetvia na www.vytvor.me. Elektronickú registráciu je možné vykonávať od 3.8. 2020 do 31. 8. 2020.

Kreatívne vouchere sú určené pre mikro, malé a stredné podniky, ktoré majú záujem inovovať a využiť pritom služby z vybraných oblastí kreatívneho priemyslu. Vouchere, ktoré pokrývajú maximálne 50 % nákladov na služby kreatívneho priemyslu, sú od roku 2018 k dispozícii v rámci národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku.

„Záujem o kreatívne vouchere v rokoch 2018 a 2019 bol naozaj vysoký a prekročil, naše očakávania. Slovenským podnikateľom sme v tomto období, prostredníctvom kreatívnych voucherov, vyplatili 1 730 502,48 €. V rámci aktuálne vyhlasovaných výziev môžu podnikatelia využiť 101 kreatívnych voucherov v celkovej hodnote 495 000 €. Pri rozdeľovaní tejto sumy pre jednotlivé odvetvia kreatívneho priemyslu sme zohľadnili doterajší záujem žiadateľov o kreatívne vouchre, ako aj názor odborných pracovných skupín projektu. Z dostupných zdrojov je na odvetvie reklama a marketing vyčlenených 157 000 €, pre odvetvie IKT-programovanie je to 134 000 €, 105 000 € je určených pre architektúru a dizajn je stanovený vo výške 101 000 €,“ uviedol generálny riaditeľ SIEA Peter Blaškovitš.

Podnikatelia, ktorí získajú voucher, zaplatia celú zákazku a po predložení kompletnej dokumentácie Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre (SIEA) im bude voucher spätne preplatený. Podrobné informácie o podmienkach podpory vo forme voucherov a podmienky vyhlasovaných výziev sú k dispozícii na stránke www.vytvor.me v sekcii Výzvy od 23.7.2020.

On-line registrácia žiadostí bude otvorená v pracovných dňoch od 03.08. 2020 do 31. 8. 2020 v čase od 12.00 h do 20.00 h. Pri elektronickej registrácii vyplní podnikateľ formulár, do ktorého uvedie už aj názov víťazného dodávateľa, ktorý predložil najnižšiu cenovú ponuku. Zhotovenie cenových prieskumov je potrebné vykonať ešte pred samotnou registráciou. Od momentu zaregistrovania sú pre podnikateľa v systéme rezervované prostriedky na jeho voucher.

Dodávatelia služieb, ktoré sú predmetom kreatívnych voucherov, musia podnikať v príslušnom odvetví kreatívneho priemyslu minimálne rok. Ak sa chcú do projektu zapojiť, môžu požiadať o zápis do zoznamu oprávnených realizátorov. Momentálne je v Galérii realizátorov zverejnených viac ako 800 profilov oprávnených realizátorov. V tomto roku upresňujeme informáciu pre subjekty kreatívneho priemyslu pôsobiace v oblasti úžitkového umenia a reštaurátorstva, ktoré sa, po splnení štandardných podmienok, môžu uchádzať o zaradenie do zoznamu oprávnených realizátorov v odvetviach Dizajn a Architektúra. Aby však mohli byť výstupy z ich kreatívnej činnosti podporené prostredníctvom kreatívneho vouchera, musí byť preukázateľné ich využitie v rámci podnikateľskej činnosti Príjemcu KV.

Kompletné žiadosti bude možné predkladať do 31. 10. 2020. V prípade otázok môžu záujemcovia o vouchere využívať konzultačné centrá národného projektu v Bratislave a v Košiciach.