Podpora klastrov z operačného programu Integrovaná infraštruktúra

Začiatkom apríla 2021 boli podpísané zmluvy k prvým šiestim projektom, ktoré požiadali o podporu z dvoch výziev zameraných na sieťovanie podnikov z operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Výzvy boli pripravované vo vzájomnej interakcii Ministerstva hospodárstva SR a Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, ktorá takto implementovala Akčný plán na podporu rozvoja klastrov na Slovensku spracovaný v rámci medzinárodného projektu ClusterFY.

 

V rámci výziev OPII-MH/DP/2020/9.5-28 a OPII-MH/DP/2020/10.3-29 mohli o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraného na podporu sieťovania podnikov požiadať klastre v Bratislavskom kraji a v ostatných regiónoch. Žiadosti podalo 21 priemyselných klastrov v celkovej hodnote viac ako 3,5 mil. EUR.

V rámci týchto výziev majú klastre možnosť získať finančné zdroje na krytie nákladov klastrového manažmentu, služby súvisiace s činnosťou klastrovej organizácie, výdavky spojené s účasťou na domácich a zahraničných propagačných a vzdelávacích podujatiach a iné oprávnené výdavky  v rozmedzí od 50 000 do 200 000 EUR pri 85 % maximálnej intenzite pomoci.

SIEA sa od roku 2007 systematicky podieľa na vytváraní vhodných podmienok pre rozvoj a internacionalizáciu klastrov a tiež na na príprave a zabezpečovaní ich podpory. Vstup SIEA  do medzinárodného projektu ClusterFY priniesol výraznú zmenu v chápaní kooperácie zainteresovaných aktérov v slovenskom klastrovom priestore. Projekt sa stal kľúčom k vytvoreniu širokej medzirezortnej pracovnej skupiny zloženej zo zástupcov SIEA, Ministerstva hospodárstva SR, Únie klastrov Slovenska a významných priemyselných klastrov, ktorá sa podieľala na kreovaní podmienok výziev a prispela k implementácii Akčného plánu na podporu rozvoja klastrov na Slovensku, ktorý si kládol za cieľ zefektívnenie podporných nástrojov klastrovej politiky.

Medzinárodný projekt spolupráce klastrov ClusterFY  je realizovaný prostredníctvom Programu medziregionálnej spolupráce Interreg Europe. Na jeho spolufinancovaní sa podieľa Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF) a SIEA.