Košice v centre slovenského a európskeho klastrového diania

V dňoch 29. – 30. marca 2023 sa stal Kulturpark Košice dejiskom dvoch samostatných a súčasne na seba nadväzujúcich klastrových podujatí – „Prvej národnej klastrovej konferencie“ a medzinárodného podujatia „Clusters meet Regions“ pod gesciou Európskej platformy pre klastrovú spoluprácu (European Cluster Collaboration Platform), v spolupráci s Ukrajinskou alianciou klastrov a sieťou Enterprise Europe Network. Organizátorom národnej konferencie bola Únia klastrov Slovenska, medzinárodné podujatie mala v réžii Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA).

 

Význam tohto spojeného podujatia podčiarkla účasť vyše 250 delegátov zo Slovenska, Ukrajiny, Česka, Poľska, Maďarska, Rakúska, Nemecka a vystúpenie dočasne povereného predsedu vlády SR Eduarda Hegera, štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva SR Petra Šveca a zástupkyne generálneho riaditeľa oddelenia pre rast Európskej komisie (EK) Maive Rute. Účastníkom sa zároveň na diaľku prihovoril predseda ukrajinskej vlády Denys Šmyhal. Medzi prítomných patrili aj zástupcovia ďalších európskych inštitúcií, ako aj predstavitelia mesta Košice a Košického samosprávneho kraja.

 

Prvá časť podujatia – Prvá národná klastrová konferencia, koordinovaná Úniou klastrov Slovenska (ÚKS) a venovaná zástupcom domácich klastrov a firiem, poukázala na funkčné národné a medzinárodné hodnotenie rozvoja klastrov a doterajšiu klastrovú spoluprácu na Slovensku. V rámci prezentácií a diskusií sa okrem iného riešili výsledky sedemročného úsilia SIEA v tejto oblasti vynaloženého v rámci národného projektu „Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky“ (ZIVSE), zameraného okrem iného na podporu a budovanie silného a odolného klastrového ekosystému.

 

Prítomní delegáti prišli k spoločnému záveru, že počas uvedeného obdobia narástol počet registrovaných klastrových organizácií na vyše 30 aktívnych. Okrem toho sa prostredníctvom kombinácie dvoch certifikačných systémov zvýšila kvalita manažmentu klastrov a vzrástol záujem o zapájanie sa do medzinárodných projektov. Samotné klastre pozitívne vyhodnotili vzájomnú kooperáciu medzi SIEA, ÚKS, Ministerstvom hospodárstva SR a ďalších inštitúcií pri tvorbe podporných nástrojov (schémy/výzvy), budovaní siete a systému pravidelného stretávania sa pri riešení aktuálnych výziev. Účastníci sa zaoberali aj budúcim smerovaním priemyselných klastrov, významom pre regionálny hospodársky rozvoj, nástrojmi štátnej podpory a priamou participáciou klastrov na procesoch riešenia celospoločenských výziev, akými sú digitalizácia, podpora zelenej ekonomiky a obnoviteľných zdrojov a obnova ekonomiky v post-pandemickom období.

 

V nadväzujúcej druhej časti – medzinárodnom podujatí „Clusters meet Regions“ sa prítomní domáci i zahraniční delegáti venovali predstaveniu možností spolupráce a integrácie ukrajinských klastrov a firiem do hodnotových reťazcov EÚ. Keďže mnohé ukrajinské a európske podnikateľské subjekty stratili v dôsledku vojnového konfliktu svoje odberateľsko-dodávateľské vzťahy a trhy, na ktorých donedávna aktívne pôsobili, účastníci podujatia podporili myšlienky zakladania nových ekonomických partnerstiev a posilnenie spolupráce medzi jednotlivými podnikmi. Okrem toho sa zamerali na potrebu revitalizácie narušených vzťahov a zlepšenia diverzifikácie trhov.

 

Rečníci z európskych inštitúcií, Ukrajiny, Slovenska, Poľska, ďalších okolitých krajín, ako aj medzinárodných organizácií venovali svoje prezentácie a panelové vstupy konkrétnym krokom pre riešenie uvedenej problematiky a budúcej medzinárodnej spolupráce. V rámci podujatia SIEA zaznamenala viacero žiadostí a podnetov na zorganizovanie okrúhlych stolov a vzájomných stretnutí s ukrajinskými klastrami a asociáciami.

 

Úžasná atmosféra, výnimoční ľudia a hlboká solidarita s Ukrajinou sa stali pojmami, ktoré charakterizovali a súčasne spájali obe podujatia.

ClustersMeet Regions Košice