Domény inteligentnej špecializácie

 

V júni 2017 Rada vlády SR pre vedu, techniku a inovácie schválila Implementačný plán Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky  (IP RIS3).

Implementačný plán rozpracováva postupy a procesy pre splnenie chýbajúcich kritérií vo vzťahu k tematickej ex ante kondicionalite 1 1.1 pre tematický cieľ 1 Posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií a realizáciu relevantných investičných priorít financovaných v programovom období 2014 – 2020 ako aj opatrení, ku ktorým sa Slovenská republika zaviazala v operačnom programe Výskum a inovácie.

Príprave plánu predchádzali analýzy, na základe ktorých bolo bolo zadefinovaných päť domén inteligentnej špecializácie a príslušné kľúčové odvetvia podľa SK NACE. Ďalšiemu zužovaniu priorít a identifikácii špecifických aktivít sa budú venovať jednotlivé pracovné skupiny.

Pracovné skupiny pre domény inteligentnej špecializácie
  • Automobily pre 21. storočie
  • Priemysel pre 21. storočie
  • Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel
  • Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie
  • Zdravé potraviny a životné prostredie

Hlavným výsledkom práce doménových skupín/ platforiem bude bližšia špecifikácia domén na úroveň prepojenia funkčných väzieb s identifikovaným produktovým portfóliom, následné určenie technologických priorít s potenciálom ekonomického zhodnotenia a návrhy pre optimalizáciu infraštruktúry verejných výskumných a vývojových organizácií.

Výsledky expertných skupín budú zverejňované na stránke SIEA, ktorá pôsobí aj ako technologická agentúra.