Vrátiť sa na normálnu verziu

Čo je IPCEI

IPCEI (z anglického „Important Projects of Common European Interest“) “) sú dôležité projekty spoločného európskeho záujmu. Umožňujú spájať vedomosti, odborné znalosti, finančné zdroje a hospodárske subjekty v celej EÚ s cieľom prekonať významné zlyhania trhu alebo systémové zlyhania a spoločenské výzvy, ktoré by nebolo možné riešiť inak. Úlohou IPCEI je spojiť verejný a súkromný sektor s cieľom uskutočniť rozsiahle projekty, ktoré poskytujú významné prínosy pre EÚ a jej občanov.

IPCEI projekty môžu predstavovať významný prínos pre hospodársky rast, zamestnanosť a konkurencieschopnosť priemyslu a hospodárstva EÚ vzhľadom na ich pozitívne účinky presahovania na vnútorný trh a spoločnosť.

Legislatívne východiská

Možnosť realizovať IPCEI vyplýva z čl. 107 (3)(b) Zmluvy o fungovaní EÚ (ZFEÚ). V roku 2014 vydala Európska komisia oznámenie o kritériách pre analýzu zlučiteľnosti štátnej pomoci na podporu vykonávania dôležitých projektov spoločného európskeho záujmu s vnútorným trhom. Oznámenie v slovenskom jazyku je dostupné tu:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0620(01)&from=EN

Dôležité aspekty projektov IPCEI

 • prispievajú k naplneniu cieľov EÚ, majú významný vplyv na konkurencieschopnosť, udržateľnosť alebo vytváranie hodnoty naprieč celou EÚ;
 • zahŕňajú viac ako jeden členský štát;
 • majú pozitívne účinky na vnútorný trh a/alebo spoločnosť v rámci EÚ, pričom prospech z nich nie je obmedzený len na zúčastnené krajiny, resp. subjekty;
 • prijímateľ poskytuje spolufinancovanie;
 • ak ide o projekty výskumu, vývoja a inovácií, musia mať významný inovatívny charakter alebo významnú pridanú hodnotu vo vzťahu k aktuálnemu stavu techniky v danom sektore;
 • môže ísť o projekty zamerané na prvé priemyselné využitie („first industrial deployment“, FID), pokiaľ sa tým umožní vývoj nového produktu s vysokým podielom výskumu, vývoja a inovácií, resp. zásadná inovácia výrobného procesu.

Kritériá oprávnenosti

1. Samostatný projekt, resp. integrovaný projekt

 • Projekt IPCEI môže byť koncipovaný buď ako jediný projekt alebo ako tzv. integrovaný projekt, to znamená skupina viacerých samostatných projektov, ktoré sú súčasťou spoločnej štruktúry, plánu alebo programu a ktoré sú zamerané na rovnaký cieľ a založené na jednotnom systémovom prístupe. Jednotlivé zložky integrovaného projektu sa môžu vzťahovať na rôzne úrovne dodávateľského reťazca, musia sa však navzájom dopĺňať a musia byť nevyhnutné na dosiahnutie významného európskeho cieľa;
 • Všetky čiastkové projekty v rámci jedného IPCEI musia byť vzájomne komplementárne a nevyhnutné k naplneniu cieľov EÚ;
 • Všetky čiastkové projekty v rámci jedného IPCEI musia byť zapracované do jednej spoločnej štruktúry – tzv. roadmap, teda programu, ktorý dá všetkým čiastkovým projektom spoločný cieľ;
 • Nie je postačujúce, aby spoločným prvkom jednotlivých čiastkových projektov bolo to, že sa len nejako týkajú problematiky vodíka.

2. Spoločný európsky záujem

 • Musí byť preukázateľne jasný, identifikovateľný a významný prínos k splneniu jedného alebo viacerých cieľov EÚ, významný prínos ku konkurencieschopnosti EÚ, udržateľnému rastu, riešeniu spoločenských výziev alebo vytváraniu hodnoty naprieč celou EÚ;
 • Musí byť zapojený viac ako jeden členský štát (ideálne viacero členských štátov);
 • Prínosy z riešenia nesmú byť obmedzené len na zúčastnené členské štáty, subjekty a odvetvia, ale musia byť uplatniteľné v celej európskej ekonomike alebo spoločnosti prostredníctvom pozitívnych vedľajších efektov, ktoré z projektu jasne a zreteľne vyplývajú;
 • Spolufinancovanie zo strany prijímateľov.

 

Komisia zaujme priaznivejší postoj, ak projekt spĺňa aj tieto podmienky:

 • bol navrhnutý tak, aby existovala možnosť zúčastniť sa na ňom pre všetky členské štáty, ktoré majú záujem, s prihliadnutím na druh projektu, sledovaný cieľ a potreby financovania;
 • na vypracovaní návrhu projektu sa podieľala Komisia alebo akýkoľvek právny subjekt, na ktorý Komisia preniesla svoje právomoci, napríklad Európska investičná banka;
 • výberu projektu sa zúčastnila Komisia alebo akýkoľvek právny subjekt, na ktorý Komisia preniesla svoje právomoci, pokiaľ je tento subjekt na tento účel poverený konať ako vykonávacia štruktúra;
 • súčasťou riadiacej štruktúry projektu je Komisia alebo akýkoľvek právny subjekt, na ktorý Komisia preniesla svoje právomoci, a viacero členských štátov;
 • v rámci projektu dochádza k dôležitej vzájomnej spolupráci, pokiaľ ide o počet partnerov, zahrnutie organizácií z rôznych odvetví alebo zahrnutie podnikov rôznej veľkosti;
 • projekt zahŕňa spolufinancovanie z fondu Únie (to znamená z prostriedkov, ktoré nie sú v správe jednotlivých členských štátov, ale EÚ ako takej a jej inštitúcií).

 

Projekty IPCEI majú byť zamerané na prevratný a ambiciózny výskum a inovácie, presahujúci stav technológie v danom sektore a nasledovaný prvým priemyselným využitím (FID), v rámci ktorého je ešte stále veľmi dôležitý výskum, vývoj a inovácie (napr. vytvorenie pilotného riešenia); na aktivity prijímateľov zamerané na vytváranie pozitívnych vedľajších účinkov naprieč celou EÚ; na dosahovanie poznatkov a výsledkov, ktoré z hľadiska kvality aj kvantity presahujú bežnú činnosť zúčastnených subjektov.

 

Projekty IPCEI nemajú byť zamerané na obyčajné budovanie výrobných kapacít, tovární a masových výrobných liniek; ani na posilňovanie konkurencieschopnosti prijímateľských subjektov. Je potrebná opatrnosť najmä pri podpore prvého priemyselného využitia (FID), najmä z dôvodu možného narušenia hospodárskej súťaže a súvisiacich obchodných rizík.

 

Projekty musia byť dostatočne významné, či už z hľadiska kvantity alebo kvality – buď z hľadiska rozsahu a zamerania alebo musia obsahovať významnú mieru technologického alebo finančného rizika.

 

Maximálna výška pomoci sa stanoví s ohľadom na zistenú medzeru vo financovaní vo vzťahu k oprávneným nákladom. Ak je to odôvodnené v analýze medzery vo financovaní, intenzita pomoci môže dosiahnuť až 100 % úrovne oprávnených nákladov.

 

Oblasti podpory

RDI – Výskum, vývoj a inovácie (Research & Development & Innovation): projekty musia mať významnú inovačnú povahu, alebo musia mať pre oblasť inovácií významnú pridanú hodnotu
s ohľadom na stav techniky v danom sektore.

FID – Prvé priemyselné nasadenie (First Industrial Deployment): vývoj nového produktu alebo služby, ktorý je spojený s intenzívnym výskumom alebo je výrazne inovatívny, prípadne zavedenie zásadne inovačného výrobného procesu.

EU – Životné prostredie, energetika, doprava (European Union): projekty, ktoré majú veľký význam pre stratégiu EU týkajúcu sa životného prostredia, energetiky (vrátane zabezpečenia dodávok energie), či dopravy, alebo projekty s veľkým prínosom pre vnútorný trh.

 

IPCEI zamerané na oblasť vodíka (IPCEI ON HYDROGEN)

Koordinátori vyhlasovania IPCEI v oblasti vodíka

Na európskej úrovni vyhlasovanie IPCEI v oblasti vodíka koordinujú Generálne riaditeľstvo pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP (DG GROW) a asociácia Hydrogen Europe so sídlom v Bruseli, ktorá združuje viac ako 120 podnikov, 70 výskumných inštitúcií a 17 národných asociácií v oblasti vodka a vodíkových technológií.

 

Webová stránka IPCEI v oblasti vodíka:

https://www.hydrogen4climateaction.eu/

 

Webová stránka asociácie Hydrogen Europe:

https://hydrogeneurope.eu/

Zameranie IPCEI v oblasti vodíka

Pripravovaný IPCEI v oblasti vodíka bude zahŕňať veľký počet projektov v nasledovných oblastiach, významných z pohľadu implementácie vodíkových technológií:

 • Výroba čistého vodíka – výroba zeleného vodíka z obnoviteľných zdrojov energie s využitím elektrolýzy;
 • Preprava a distribúcia vodíka – preprava vodíka cestnou dopravou (kamióny), železničnou dopravou (cisternové vozne), lodnou dopravou a potrubnou dopravou v rôznych formách (skvapalnený vodík, vodík pod tlakom, LOHC – kvapalné organické nosiče vodíka, čo sú organické zlúčeniny slúžiace ako skladovacie médiá pre vodík, NH3 – pozn. amoniak, atď.);
 • Vodíkové aplikácie v sektore dopravy – odvetvia dopravy využívajúce palivové články v nákladných vozidlách (HDV), autobusoch, vlakoch, člnoch, námorných lodiach, atď., vrátane vodíkových čerpacích staníc (HRS) pri cestách, prístavoch a autobusových depách;
 • Vodíkové aplikácie v priemysle – priemyselné využitie zeleného vodíka a zmesí vodíka so zemným plynom, ako napr. výroba ocele, hnojív, cementu, výroba tepla pre rôzne odvetvia priemyselnej výroby, využitie v rafinériách a v chemickom priemysle;
 • Vodíkové aplikácie v energetickom sektore – využitie v energetických odvetviach na dočasné a sezónne uskladnenie energie, spätné využívanie uskladnenej energie, výrobu elektriny z vodíka;
 • Vodíkové aplikácie v oblasti bývania – využitie v sektore bývania pri zásobovaní teplom a elektrinou pri použití technológie kombinovanej výroby elektriny a tepla (KVET) a ako náhrada zemného plynu vo vybraných prípadoch;
 • Vodíkové komponenty – využitie zamerané na konečného používateľa, ako napr. maloobchodné reťazce  uplatňujúce prvky zelenej logistiky, spoločnosti zabezpečujúce prepravu osôb usilujúce sa o splnenie zákazníckych požiadaviek na ekologické cestovanie, a pod.

 

Mnohé z uvedených technológií sú už na trhu známe. Avšak ich uplatnenie v praxi zatiaľ nie je ekonomicky životaschopné, pretože vzájomný vzťah medzi ponukou a dopytom bráni poklesu cien vodíka na požadovanú úroveň, umožňujúcu aplikáciu týchto technológií vo veľkom rozsahu. Z uvedeného dôvodu je nevyhnutná počiatočná podpora a masívne investície do výroby zeleného vodíka.

IPCEI v SR

 • 23. november 2020 – vyhlásená výzva na projekty IPCEI, spustenie národného výberového procesu
 • 26.  novembra 2020 online workshop „IPCEI on Hydrogen“ pre
  potenciálnych žiadateľov a záujemcov, registrácia na workshop je otvorená
 • 26. november 2020 European Hydrogen Forum – platforma pre získanie prehľadu o aktuálne pripravovaných projektoch v rámci EÚ
 • 21. január 2021 (15.00 hod.) – ukončenie prihlasovania projektov
 • 31. január 2021 ukončenie národného výberového procesu a komunikácia kandidátov EK
 • Február 2021 match-making workshop organizovaný EK
 • Marec/apríl 2021 vytvorenie Chapeau Dokumentu
 • Máj 2021 prenotifikácia EK
 • November 2021 notifikácia (záverečné rozhodnutie EK na konci roku 2021)
 • 2022 začiatok implementácie