femdom-scat.com
femdommania.net

10 krokov k inováciám prostredníctvom inovačných voucherov

Inovačné vouchery sú finančnou poukážkou dotovanou zo štátnych zdrojov, prostredníctvom ktorej môžu v roku 2014 slovenskí podnikatelia zaplatiť za služby výskumno-vývojových centier.

Ako to funguje

Inovačné vouchery pomáhajú:

 • Iniciovať a zintenzívniť spoluprácu slovenských podnikov s domácimi výskumnými kapacitami.
 • Umožniť slovenským podnikom zvýšiť svoju konkurencieschopnosť prostredníctvom inovácií produktov, technologických postupov alebo služieb.
Inovačné vouchery = menej administratívy, viac dôvery

Neviete, či vôbec alebo na čo voucher využiť?

V prvom rade je nutné zvážiť, na čo inovačný voucher využijete. V čom by ste mohli predbehnúť konkurenciu? Čo by vám pomohlo odstrániť problémy? Možno ani netušíte, že riešenie je na dosah. Niekedy si stačí pozrieť, čím sa výskumno-vývojové centrá v zozname riešiteľov zaoberajú a konzultovať, či by vám vedeli pomôcť. Inovačné vouchery slúžia na naštartovanie spolupráce. Ciele nemusia byť veľké.

Na začiatok si položte napríklad tieto otázky:
 • Máte pri výrobe nepodarky a radi by ste ich odstránili?
 • Pomohla by vám zariadenia alebo jeho časti, ktoré nie sú bežne dostupné?
 • Tušíte, že vaše produkty a služby by sa dali poskytovať  v lepšej kvalite alebo s menšími nákladmi a chcete zistiť ako?
 • Plánujete investovať a chcete si pred samotnou investíciou získať informácie, či bude vaše rozhodnutie správne?
Príklady, ako môžu podnikateľom pomôcť výskumno-vývojové centrá:
 • Pomôžu s vývojom produktu, služieb a technológií
 • Zabezpečia testovanie a meranie
 • Pripravia štúdie uskutočniteľnosti
 • Umožnia prístup k výskumnému zariadeniu
 • Navrhnú prototypy
 • Zanalyzujú vhodnosť použitia materiálov
 • Optimalizujú výrobné procesy
 • Vypracujú technologický audit
 • Posúdia ekonomický dopad
 • Zanalyzujú trh

Kto, koho a dokedy môže o vouchery požiadať

Prijímatelia: fyzické alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, ktoré sú registrované na území Slovenskej republiky a vykonávajú podnikateľskú činnosť na území Slovenskej republiky.

Poskytovateľ: Ministerstvo hospodárstva SR
Vykonávateľ: SIEA

Vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí: 1. augusta 2014
Predkladanie žiadostí: do 2. septembra 2014
Ukončenie projektov: do 30. novembra 2014

Vyberte si riešiteľov

V databáze, ktorá je zverejnená na stránke MH SR a SIEA, je 54 riešiteľských organizácií.

Do databázy sa mohli prihlásiť do 10. júla 2014:
a) všetky verejné vysoké školy, štátne vysoké školy, súkromné vysoké školy a ústavy Slovenskej akadémie vied pôsobiace na území Slovenskej republiky v zmysle príslušných právnych predpisov a noriem,
b) právnické osoby zapísané v Obchodnom registri so sídlom v Slovenskej republike, ktoré za obdobie posledných troch rokov preukázateľne riešili najmenej tri výskumno-vývojové projekty.

Hodnota voucherov

5 000 €  – 100 % intenzita pomoci pre žiadateľov do 250 zamestnancov

– oproti roku 2013 sa hodnota vouchera zvýšila o 1 500 €

10 000 €  – max 45 % intenzita pomoci pre žiadateľov nad 250 zamestnancov

– 55 % oprávnených nákladov hradí žiadateľ zo svojich zdrojov

Alokácia pripravená na inovačné vouchery v roku 2014: 235 000 €

Upozornenie:

V hodnote poukážky nie je započítaná DPH.

Kontrola

Vouchery podnikatelia radi využívajú pre ich praktickosť a administratívnu nenáročnosť

Vouchery = menej administratívy, viac dôvery

ALE

Nepretržitá verejná kontrola

Žiadatelia v opise projektu zdôvodňujú, prečo a do akej miery je ich zámer inovatívny v porovnaní s konkurenciou.
Kompletné žiadosti aj so zmluva budú zverejnené na centrálnom registri zmlúv.

Následná kontrola realizácie a výsledkov

Prijímateľ sa zaväzuje umožniť verifikáciu predložených údajov, kontrolu realizácie podporovaného projektu a kontrolu dodržiavania podmienok zmluvy.
Ak prijímateľ vo svojej žiadosti uviedol nepravdivé údaje – má vykonávateľ povinnosť odstúpiť od zmluvy.

Kto a ako hodnotí žiadosti

Komisia

O schválení žiadostí, ktoré spĺňajú podmienky výzvy, rozhoduje komisia. V prípade, že bude počet oprávnených žiadostí vyšší ako počet voucherov, bude rozhodnuté losovaním.
Komisia je poradným orgánom ministra hospodárstva pri hodnotení žiadostí, menuje ju minister. Členmi komisie sú dvaja zástupcovia MH SR, zástupca SIEA, Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií, Združenia podnikateľov Slovenska a zástupca Živnostenskej komory SR.

Kritériá

Komisia posúdi kvalitatívnu úroveň žiadostí na základe týchto hodnotiacich kritérií:

a) história žiadateľa,
b) cieľ použitia dotácie,
c) prínosy projektu pre prijímateľa.

Základom je opis projektu

Inovatívnosť zámeru žiadateľ prezentuje v opise projektu

Čo obsahuje opis projektu
 • Ciele inovatívneho riešenia
 • Základné parametre výsledkov, porovnanie s konkurenciou
 • Postup riešenia
 • Forma, termíny realizácie výsledkov a spôsob ich uplatnenia
 • Harmonogram jednotlivých etáp
 • Financovanie
 • Charakteristika činnosti žiadateľa a vedúceho projektu

Ako predložiť žiadosť

Žiadateľ o inovatívny voucher má do 2. 9. 2014 predložiť

1. Žiadosť

2. Zmluva o budúcej zmluve žiadateľa s riešiteľom projektu

3. Popis projektu a kalkulácia projektu

4. Výpis z obchodného registra

5. Splnenie podmienok zák. 523/2004 o rozpočtových pravidlách preukazuje vyhláseniami a potvrdeniami

 • od správcu daní
 • konkurzného súdu
 • inšpektorátu práce – o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania
 • sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní

6. Číslo účtu riešiteľa
7. Štyri vyhlásenia a 1 prehľad o čerpaní pomoci de minimis

10 krokov k inovačným voucherom

1. Identifikujte zámer – čo chcete inovovať.
2. Nájdite si partnera v zozname riešiteľských organizácií.
3. Uzatvorte s riešiteľom zmluvu o budúcej zmluve.
4. Podajte SIEA žiadosť o poskytnutie dotácie – do 2.9. 2014.
5. Počkajte na rozhodnutie o schválení vouchera. SIEA zasiela podpísanú zmluvu a voucher prijímateľovi do 10 dní od schválenia.
6. Realizujte s riešiteľom projekt – do 30. 11. 2014.
7. Po dokončení projektu odovzdajte voucher riešiteľovi.
8. Riešiteľ musí o preplatenia vouchera SIEA požiadať – do 30. 11. 2014. K žiadosti prikladá kópiu zmluvy s prijímateľom, faktúru, záverečnú správu a protokol.
9. SIEA posúdi oprávnenosť výdavkov a dosiahnutých výsledkov, ak sú v súlade so žiadosťou, odporučí voucher vyplatiť . Ak neuzná oprávnené výdavky v plnej výške, vypláca sa časť.
10. Využívajte inovatívne riešenie a inšpirujte ďalších.

Máte otázky?

Ako vykonávateľ výzvy zabezpečuje administráciu a formálnu kontrolu žiadostí o inovačné vouchery SIEA.

Znenie výzvy a podrobné informácie k príprave žiadosti o inovačný voucher

Ak si budete mať akékoľvek otázky pri príprave žiadostí, radi Vám ich zodpovieme.

 

Kontakty pre podrobnejšie informácie

RNDr. Vladimír Borza

Tel.: +421 2 58 248 406

e-mail:inovacie@siea.gov.sk