ClusterCOOP úspešný

 

V bratislavskom hoteli Crowne Plaza sa 17. marca 2014 sa konala záverečná konferencia k projektu ClusterCOOP. Projekt mal za cieľ podporiť regionálnu spoluprácu ako aj zosúladenie klastrových politík v rámci centrálnej Európy.


Na Slovensku máme niekoľko technologických klastrov zameraných na plastikársku, automobilovú, energetickú, strojársku, elektrotechnickú či informačno-komunikačnú oblasť. „Prax však ukázala, že už nestačí spájať sa na základe odvetví. Firmy, ktoré boli aktívne v jednom sektore, sa teraz zapájajú aj do iných odvetví. Odvetvia sa transformujú. Navyše sa ukazuje nutnosť spolupráce klastrov na medzinárodnej úrovni. Táto konferencia je akýmsi pomyselným ukončením prác na projekte ClusterCOOP, ktorý by mal klastrom pomôcť lepšie využiť svoju kapacitu pre inovácie, zlepšiť konkurencieschopnosť a trhové postavenie, a tým zlepšiť z dlhodobého hľadiska postavenie regiónov V4 v európskom hospodárskom priestore,” uviedol na konferencii minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský.

 

Vedúcim partnerom projektu je Ministerstvo národného hospodárstva Maďarskej republiky a za Maďarsko je to aj Agentúra MAG pre maďarský ekonomický rozvoj. Slovenskými partnermi v projekte sú Ministerstvo hospodárstva SR a SIEA. Ďalšími partnermi sú: Česká republika – Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a agentúra Czechinvest; Nemecko – Inovačná a technická agentúra v Karlsruhe; Taliansko – Piemontský región; Poľsko – Rzeszowský región a Slovinsko – Ekonomická univerzita v Ľubľane. Projekt je financovaný v rámci Operačného programu Stredná Európa 2007 – 2013.

 

SIEA sa aktívne zapojila do projektu ClusterCOOP už v začiatočnej fáze, keď zorganozovala v Bratislave prvú zo série siedmich matchmaking roadshow. Podujatia sa zúčastnilo takmer 100 odborníkov, policymakerov a zástupcov klastrov z účastníckych krajín. Prvá roadshow bola samotnými účastníkmi hodnotená ako veľmi úspešná. Jej organizátori vysoko nastavili latku kvality pre sériu následných projektových aktivít.

 

Viaceré zo spomínaných priemyselných klastrov boli zaradené do hodnotenia činnosti –  „benchmarkingu”, ktorý v rámci projektu CENTRAMO a za účinnej koordinácie zo strany SIEA realizovala ESCA (The European Secretariat for Cluster Analysis). Vďaka tomu získal 1. strojársky klaster, Plastikársky klaster, Národný energetický klaster, klaster AT+R, IT Valley a taktiež Automobilový klaster Slovensko bronzové certifikáty ESCA.