Skoč na obsah Skoč na menu
Úvod | O SIEA | Kontakty | Médiá | Mapa stránok | Textová verzia | English
SIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra

Úvod / Hlavné menu / Inovácie / Dotácie pre klastre / Dotácie pre klastre 2014

fb_logo

Dotácie pre priemyselné klastre 2014


 

Zefektívnenie vzájomnej spolupráce, rozvoj expertných činností a lepšiu prezentáciu priemyselných klastrových organizácií doma i v zahraničí, majú umožniť príspevky zo štátneho rozpočtu, ktoré formou dotácie poskytuje Ministerstvo hospodárstva SR


Výzva na predkladanie o žiadostí o príspevky určené na podporu činností priemyselných klastrov bola vyhlásená 1. augusta 2014. O dotácie v hodnote 10- až 20-tisíc € môžu klastrové organizácie požiadať do 2. septembra 2014. Žiadosti môžu priemyselné klastrové organizácie predkladať na Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru, ktorá je vykonávateľom schémy pomoci. Finančné príspevky budú poskytované na základe zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

 

Oprávnené projekty

Projekty neinvestičného charakteru, ktoré napĺňajú cieľ pomoci, prostredníctvom jednej alebo viacerých z nasledovných aktivít:

a) vzdelávanie organizované priemyselnými klastrami alebo vzdelávanie členov priemyselných klastrov (workshopy, konferencie, semináre, špecializované vzdelávacie aktivity),

b) prezentácia priemyselných klastrov a ich členov v Slovenskej republike a v zahraničí prostredníctvom účasti na informačných podujatiach a výstavách,

c) tvorba spoločnej expertnej bázy, technologických máp priemyselných klastrov, stratégie priemyselných klastrov a expertné činnosti,

d) účasť priemyselných klastrov v medzinárodných projektov a sieťach.

 

Oprávnené výdavky

  • cestovné výdavky,
  • výdavky za nakupované služby,
  • výdavky súvisiace s organizáciou a účasťou na domácich a zahraničných výstavách a vzdelávacích aktivitách.

 

Forma pomoci

Dotácia sa poskytuje formou jednej zálohovej platby vo výške 70 % schválenej výšky celkových výdavkov projektu. Na účet prijímateľa bude poukázaná najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti príslušnej zmluvy o poskytnutí dotácie.

 

Výška a intenzita pomoci

Výšku pomoci predstavuje celková suma dotácie vyplatená žiadateľovi. Pomoc sa poskytuje na obdobie roku 2014, pričom prostriedky je možné použiť v súlade s § 8 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z.o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Maximálna intenzita pomoci je 70 % celkových oprávnených výdavkov realizovaných aktivít schváleného projektu. Prijímateľ dotácie poskytne spolufinancovanie vo výške zvyšných 30 %.

 

Poskytovateľ pomoci

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

www.mhsr.sk

 

Vykonávateľ pomoci

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Bajkalská 27

827 99 Bratislava

www.siea.sk

 

Kontakty pre podrobnejšie informácie

 

Ing. Pavol Duman

Tel.: +421 2 58 248 240

e-mail: inovacie@siea.gov.sk

 

Usmernenie č. 1

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 20. októbra 2014 Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu priemyselných klastrových organizácií v rámci „Schémy na podporu na podporu priemyselných klastrových organizácií (schéma pomoci de minimis)“ Schéma DM - 18/2014.

 

Cieľom usmernenia  č. 1 je spresnenie mechanizmu poskytovania pomoci.

 

Usmernením sa menia nasledovné dokumenty:

- Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu na podporu priemyselných klastrových organizácií.

 

Bližšie informácie o Usmernení č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu priemyselných klastrových organizácií sú dostupné na webovej stránke Ministerstva hospodárstva SR.


ZNENIE VÝZVY - 2014

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu priemyselných klastrových organizácií

 

Prílohy k výzve

Príloha 1: Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu priemyselných klastrových organizácií

Príloha 2: Štatút Komisie pre schvaľovanie žiadostí o dotáciu

Príloha 3: Zmluva o poskytnutí dotácie pre priemyselné klastrové organizáci v znení usmernenia č. 1

Príloha 4: Oznámenie o prijatí minimálnej pomoci

Príloha 5: Zákon č. 71/2013 Z. z.

Schéma na podporu priemyselných klastrových organizácií  (schéma pomoci de minimis) Schéma DM - 18/2014

Zoznam úspešných žiadateľov o dotácie na podporu priemyselných klastrových organizácií
 
 
© 2020 Slovenská inovačná a energetická agentúra | webmaster@siea.sk | Úvod | Podmienky používania | Pripomienky k stránke
webdesign a redakčný systém
Prehliadaním stránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookies (viac info).