Vrátiť sa na normálnu verziu

Informačné materiály

Metodika pre regionálnu pasportizáciu budov – zdravotnícke budovy, budovy pre obchod a služby. (pdf, 777kb)

Príloha č. OB-1, Referenčné budovy, Budovy pre obchod a služby (pdf, 296 KB)
Príloha č. OB_2, Referenčné budovy, Budovy pre obchod a služby, Potreba tepla na vykurovanie (pdf, 826kb)
Príloha č. ZB-1, Referenčné budovy, Budovy nemocníc a zdravotníckych zariadení (pdf, 289kb)
Príloha č. ZB_2, Referenčné budovy, Budovy nemocníc a zdravotníckych zariadení, Potreba tepla na vykurovanie. (pdf, 837kb)

Uhlíková stopa ako indikátor udržateľného rozvoja miest. (pdf. 2mb)

Príloha č. 4 Zoznam vstupných údajov a zdrojov SHMÚ (pdf, 201kb)
Príloha č.5 Výsledné tabuľky s rovnicami v troch sledovaných sektoroch (pdf, 375kb)

Kvantifikácia potenciálu drevnej biomasy na bielych plochách, (pdf, 2mb)

Výsledok identifikácie bielych plôch (pdf, 2mb)
Plochy terénneho hodnotenia dendrologických charakteristík bielych plôch (pdf, 2mb)
Regionálne centrá udržateľnej energetiky (RCUE) – disponibilná dendromasa na bielych plochách v tonách (pdf, 711kb)

Praktická aplikácia vyhlášky MH SR č. 503/2022 Z. z.

Tento dokument popisuje, vysvetľuje a zjednocuje postupy rozpočítavania nákladov, a to aj v tých prípadoch, ktoré nie sú jednoznačne vo vyhláške uvedené, ale vychádzajú z princípov rozpočítavania nákladov. Uvádza, vysvetľuje, poukazuje a upozorňuje na dôležité legislatívne, technické alebo procesné súvislosti pri spracovaní rozpočítavania nákladov za teplo. »»

Pasportizácia energetických objektov

Pasportizácia energetických objektov je postup, ktorý slúži na získanie komplexného prehľadu o energetickom využití daného objektu. Cieľom pasportizácie je získať informácie o spotrebe energií, energetických zdrojoch, technickom a technologickom stavu, ako aj o možnostiach zlepšenia energetickej efektívnosti. »»

Povoľovanie bioplynových staníc, (pdf, 2mb)

Bioplynová stanica je zariadenie umožňujúce energetické využitie biomasy. Je to technologický celok, ktorý spracováva biologický odpad formou anaeróbnej fermentácie. Tento materiál popisuje administratívny postup, smerujúci k získaniu potrebných povolení na výstavbu a uvedenie bioplynovej stanice do prevádzky.

Stanovenie energetického potenciálu poľnohospodárskej biomasy

Pred Slovenskom stojí v najbližších rokoch neľahká úloha, zásadným spôsobom prepracovať energetickú politiku štátu. Významným pilierom novej energetickej politiky by sa malo stať aj efektívnejšie využitie existujúceho potenciálu obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku.

Metodika SIEA predstavuje zdroje údajov o produkcii poľnohospodárskej biomasy na ornej pôde aj trvalých trávnych porastoch- pozornosť venuje opisu dostupných údajov o poľnohospodárskej pôde, jej rozsahu a typoch, tiež kalkulačné postupy, ktorými je možné sa dostať k stanoveniu potenciálu biomasy pre vybrané územie ako aj opis postupov, ako nastaviť environmentálne regulatívy tak, aby nevylučovali využívanie biomasy a zároveň zabránili využívaniu, ktoré je z environmentálneho hľadiska neudržateľné.

Záverečnou časťou metodiky je modelový príklad, ktorý ukazuje jej využitie v praxi pri stanovení potenciálu biomasy na úrovni okresu. »»

Posúdenie vhodnosti budovania nízkoteplotných systémov centralizovaného zásobovania teplom

Metodický dokument poskytuje prehľadné postupy využívané pri posúdení potenciálu transformácie existujúcich vysokoteplotných systémov centralizovaného zásobovania teplom a výstavby nízkoteplotných systémov centralizovaného zásobovania teplom.

V prvej kapitole sú zadefinované základné definície nízkoteplotných systémov centralizovaného zásobovania teplom, bariéry týkajúce sa ich aplikácie ako aj stručné dielčie postupy posudzovania v rámci jednotlivých tematických častí.

Druhá kapitola obsahuje postupy pri zavedení nízkoteplotného systému centralizovaného zásobovania teplom. »»

Metodika na zabezpečenie optimalizácie príkonových parametrov odberných miest a zmluvných vzťahov medzi samosprávami a dodávateľmi elektriny na úrovni regiónov pre potreby regionálneho energetického plánovania

Vypracovaný informačný materiál je určený pre potreby regionálneho energetického plánovania. Slúži na plošnú optimalizáciu odberných miest (ďalej len „OM“) samospráv a zmluvných vzťahov s dodávateľmi elektriny v regiónoch. V návrhu metodiky sú zapracované teoretické, praktické skúsenosti z danej oblasti a relevantné pripomienky. Cieľom je analýza OM elektriny na základe nameraných dát a následná optimalizácia ich príkonových parametrov. Hlavným prínosom optimalizácie je úspora fixných poplatkov. »»

Technický a prevádzkový model školy v roku 2050

Rozsiahlejší informačný materiál mapuje a sumarizuje aktuálne dianie v oblasti pripravovanej legislatívy bezemisných budov špeciálne s dopadom na sektor škôl a školských budov. »»

Kvantifikácia udržateľného regionálneho energetického potenciálu bioplynových  staníc

Produkcia bioplynu je vyspelý, bezpečný a environmentálne priaznivý proces, ktorý môže využívať širokú paletu vstupných substrátov. Bioplynové stanice sú jediným obnoviteľným zdrojom energie, ktorý poskytuje energiu v rôznych formách. V závislosti na miestnych podmienkach môže bioplynová stanica pomôcť lokálnym komunitám zhodnocovať biologický odpad, produkovať vlastnú energiu a stať sa tak energeticky nezávislými. Nasledujúci materiál približuje postup ako kvantifikovať udržateľný  energetický potenciál bioplynových staníc. »»

Kvantifikácia potenciálu úspor elektrickej energie

Účelom tohto dokumentu je prostredníctvom realizovanej analýzy získať poznatky, ktorými je možné dospieť k záveru posudzovania energetickej efektívnosti predkladaných projektov a logicky sumarizovať výsledky meraní spotreby elektrickej energie. Dokument sa zameriava na meranie spotreby elektrickej energie vo vybraných kategóriách budov a zisťovanie referenčných hodnôt spotreby na celkovú podlažnú plochu budovy. Cieľom analýzy je vypracovať podkladový materiál, ktorý bude nástrojom pri  hodnotení  a meraní  úsporných  opatrení  v oblasti spotreby elektrickej energie. »»

Kombinácia GES a zmluvy o dielo

Cieľom informačného materiálu je poskytnúť vlastníkom a správcom budov vo verejnom sektore a ich odborným poradcom metodické odporúčania na využitie potenciálu budúcich úspor energie na financovanie opatrení na zvýšenie energetickej efektívnosti pri komplexných rekonštrukciách verejných budov »»

Posudzovanie udržateľnosti energetického potenciálu zdrojov geotermálnej energie v regiónoch

Posledné roky je čoraz viac akcentovaná problematika výskumu, prieskumu, a predovšetkým využívania zdrojov geotermálnej energie na Slovensku. »»

Metodika na vypracovanie kapitoly o energetickej chudobe v rámci regionálnych dekarbonizačných stratégií

Energetická chudoba predstavuje fenomén s veľmi negatívnym vplyvom na jednotlivca aj komunitu. Ako merať a adresovať energetickú chudobu v osade s vysokou nezamestnanosťou, bývaním v provizórnych podmienkach (napríklad v chatrčiach a s nevysporiadanými pozemkami) a častokrát len čiastočným, občasným alebo nelegálnym prístupom k energii? Táto metodika poskytuje praktické odpovede na tieto otázky pre odborníkov v oblasti regionálnej a lokálnej energetiky, predovšetkým pre budúci odborný personál regionálnych centier udržateľnej energetiky ako aj pre samosprávy a ďalších aktérov regionálneho a miestneho rozvoja. . »»

Metodika na kvantifikáciu spotreby palív a produkcie emisií v sektore dopravy a potenciálu ich úspor pre regionálne energetické plánovanie 

Cieľom metodiky je umožniť kvantifikáciu spotreby palív a energie štandardizovaným spôsobom ako aj  odhad spotreby v sektore dopravy (individuálnej, verejnej aj nákladnej) a potenciálu úspor na regionálnej úrovni. »»

Kombinovaná výroba elektriny a tepla – hodnotenie splnenia podmienky vysokej účinnosti

Slovenská inovačná a energetická agentúra vypracovala informačný materiál Kombinovaná výroba elektriny a tepla – hodnotenie splnenia podmienky vysokej účinnosti. »»

Poskytovanie garantovaných energetických služieb v SR v kontexte pravidiel Eurostatu z hľadiska dôsledkov na výšku dlhu verejnej správy

Slovenská inovačná a energetická agentúra vypracovala informačný materiál Poskytovanie garantovaných energetických služieb v SR v kontexte pravidiel Eurostatu z hľadiska dôsledkov na výšku dlhu verejnej správy. K dispozícii sú aj informatívne výpočtové nástroje Posúdenie dôsledkov na výšku dlhu verejnej správy Ročné platby za GES»»

Možnosti financovania projektov v teplárenstve po roku 2020

Aké sú možnosti financovania projektov po roku 2020? Odpovede nájdete v prednáške

Informácia o určovaní ukazovateľov pre výzvu OPKZP-PO4-SC451-2019-60

Napriek mnohým všeobecne zaužívaným technickým postupom je v praxi niekedy potrebné akceptovať špecifické prístupy. Jedným z nich je aj určovanie hodnôt pre ukazovatele projektov, na ktoré sa žiada financovanie z verejných zdrojov. V prípade projektov zameraných na využívanie zariadení na vysoko účinnú kombinovanú výrobu elektriny a tepla sú vo výzve vyhlásenej 18. decembra 2019 (OPKZP-PO4-SC451-2019-60) určené 4 ukazovatele. Detailnejší popis je uvedený v nasledujúcom texte.»»

Aktualizácia predpisov pre pravidelnú kontrolu vykurovacích a klimatizačných systémov

Informačný materiál sa zaoberá revíziou smernice 2010/31/EÚ v časti kontroly vykurovacích a klimatizačných systémov a zmenou a doplnením zákona č. 314/2012 Z. z. »»

Hodnotenie energetickej náročnosti – energetické audity

Aké sú požiadavky na energetické audity podľa smernice o energetických službách, podľa smernice o energetickej efektívnosti a čo prinesie návrh revízie smernice o energetickej efektívnosti? »»

Rozpočítavanie tepla na vykurovanie a teplú vodu – smernica o energetickej efektívnosti a príklady z vybraných európskych krajín

Uverejňujeme transpozíciu článkov 9a až 9c smernice 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti v slovenských právnych predpisoch z hľadiska merania množstva tepla a teplej úžitkovej vody, diaľkového odpočtu a pravidiel rozpočítavania »»

Vzorová úloha verejného sektora v oblasti energetickej efektívnosti sa má posilniť

Informačný materiál  približuje návrh revízie textu smernice o energetickej efektívnosti kde je zdôraznená úloha verejného sektora v oblasti energetickej efektívnosti. »»

Výpočet množstva tepla vyrobeného z obnoviteľného zdroja energie prostredníctvom tepelných čerpadiel

Dávame do pozornosti metódu uvedenú v prílohe Rozhodnutia Komisie 2013/114/EÚ pre výpočet množstva tepla vyrobeného z obnoviteľného zdroja energie prostredníctvom tepelných čerpadiel »»

Výpočet minimálnej hrúbky izolácie rozvodov tepla a teplej vody v budovách

Vlastník budovy s celkovou podlahovou plochou väčšou ako 1000 m2 s ústredným teplovodným vykurovaním alebo so spoločnou prípravou teplej vody je povinný podľa zákona č. 321/2014 Z. z. vybaviť rozvody tepla a teplej vody vhodnou tepelnou izoláciou.  Aká je minimálna hrúbka izolácie? »»

Program Slovensko – financovanie nízkouhlíkových opatrení

Program Slovensko je zameraný na päť cieľov politiky súdržnosti.

Informačný materiál približuje cieľ 2-  Ekologické Slovensko pre budúce generácie »»

Biomasa a jej využitie na Slovensku

Prioritou celosvetovej energetiky je čo najčistejšia výroba využiteľných foriem energie. Aj preto sa do popredia dostávajú obnoviteľné zdroje energie, okrem iných aj biomasa. »»

Stanovenie účinnosti spaľovacieho zariadenia

Stanovenie účinnosti spaľovacieho zariadenia priamou a nepriamou metódou, porovnanie výhod jednotlivých metód, príklady merania účinnosti,… »»

Využitie vodíka v spotrebičoch na zemný plyn pre domácnosť

Významné možnosti pre využitie obnoviteľného vodíka za účelom dekarbonizácie hospodárstva SR uvádzame v nasledujúcom informačnom materiáli. »»

Vybrané aspekty výroby a distribúcie vodíka na Slovensku

Téma výroby vodíka na Slovensku, využitie plynárenskej infraštruktúry pre zásobovanie vodíkom, jeho riziká a výzvy »»

Využívanie vodnej energie

Typy vodných elektrární, výhody a nevýhody využívania vodnej energie na výrobu elektriny, hydroenergetika na Slovensku »»

Energia ukrytá v zemi

Spôsob využitia geotermálnej energie, jej výhody a nevýhody sú spracované v informačnom materiáli »»

Geotermálna energia

Aký je geotermálny potenciál, geotermické danosti a právne predpisy pri využívaní geotermálnej energie na Slovenku prinášame v informačnom materiáli:  »»

Zásada prvoradosti energetickej efektívnosti

Zásada prvoradosti energetickej efektívnosti- EE1st bola na úrovni EÚ uznaná ako hlavná zásada na presadzovanie energetickej efektívnosti, ktorá je jedným z piatich pilierov energetickej únie. Informačný materiál poukazuje na uplatňovanie zásady EE1st vo finančnom sektore, sektore budov a sektore dopravy.  »»

Zaujímavosti o využívaní veternej energie

Zaujímavosti, ktoré ste možno netušili o veternej energii a jej využívaní  »»

Termomechanika 1

Úvod do problematiky termodynamiky- predmet, metóda, základné pojmy »»

Termomechanika 2

Termodynamika pár- základné pojmy, stavové veličiny, tepelné diagramy pár, tepelné cykly »»

Termomechanika 3

Termokinetika- predmet, základné pojmy, prenos tepla vedením, prechod tepla cez stenu z prvého prostredia do druhého, výmenníky tepla »»

REPowerEU- otázky a odpovede

je zameraný na rýchle zníženie našej závislosti od ruských fosílnych palív urýchlením prechodu na čistú energiu a spojením síl s cieľom dosiahnuť odolnejší energetický systém a skutočnú energetickú úniu. Odpovede na otázky čo je REPowerEU a jeho hlavné piliere nájdete v článku »»

REPowerEU- zmeny smerníc

Ako plán REPower ovplyvňuje zmenu smernice (EÚ) 2018/2001 , smernice  2010/31/EÚ o energetickej hospodárnosti budov, ako aj smernice 2012/27/EÚ približujeme v materiáli »»

Potreby investícií, vodíkový urýchľovač a dosiahnutie biometánových cieľov

Dosiahnutie cieľov REPowerEU znížiť závislosť od ruských fosílnych palív vyžaduje na jednej strane rýchlejšie znižovanie našej závislosti od fosílnych palív a na druhej strane diverzifikáciu dodávok plynu. Obidve snahy zahŕňajú investície do zvýšenia energetickej efektívnosti a zvýšenia podielu obnoviteľných zdrojov energie. Zároveň je potrebné vyriešiť problémové miesta v infraštruktúre, zvýšenie dovozu LNG a dovozu plynu potrubím od neruských dodávateľov a zvýšenie množstva  obnoviteľného vodíka a biometánu. »»

Vodíkové údolia

Dokument približuje čo sú Vodíkové údolia a zdôrazňuje ich význam pre európske regióny v nasledujúcich rokoch. »»

Stratégia EÚ v oblasti slnečnej energie

Ide o jednej z dokumentov, ktoré Európska komisia (Komisia) schválila v rámci plánu REPowerEU, zameraného na  zabezpečenie nezávislosti Európy od ruských fosílnych palív v dostatočnom predstihu pred rokom 2030. Podľa Stratégie bude počas tohto desaťročia v EÚ potrebné nainštalovať fotovoltické zariadenia s výkonom priemerne 45 GW ročne. »»

Nové možnosti výroby vodíka

V oblasti výroby vodíka v súčasnosti dominujú fosílne palivá. Vo svete čoraz hlasnejšie akcentuje potreba dekarbonizácie výroby ocele a iného priemyslu a v budúcnosti môžeme rátať s väčším využívaním vodíka v energetike a doprave. Z toho dôvodu vedci riešia a skúmajú nové  možnosti výroby vodíka. »»

Urýchlenie prechodu na vodík

Európska únia (EÚ) v súčasnosti považuje vodík za jednu z kľúčových súčastí energetickej transformácie ekonomiky pre dosiahnutie uhlíkovej neutrality EÚ do roku 2050. Jedným z opatrení v rámci pravidiel  REPowerEU  je aj nástroj nazvaný Akcelerátor pre vodík, zameraný na rozvoj integrovanej infraštruktúry, skladovacích priestorov a prístavných kapacít. »»

Energetická exkurzia – obec Mikolajice

Exkurzia určená pre inšpiráciu zástupcov miest a obcí, ktorí chcú zlepšiť lokálne ovzdušie, urýchliť prechod k nízkouhlíkovej energetike či efektívnejšiemu teplárenstvu. »»

Smernica o Energetickej hospodárnosti budov

Kľúčovým cieľom tejto smernice je spustenie a podpora obnovy budov vrátane prechodu na vykurovacie systémy bez emisií nakoľko dekarbonizácia fondu budov Únie si vyžaduje energetickú obnovu vo veľkom rozsahu. Vymedzenie jednotlivých článok smernice nájdete v príspevku »»

Energetické spoločenstvo a komunita vyrábajúca energiu z obnoviteľných zdrojov

Novelou zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o energetike“), ktorá nadobudla účinnosť dňa 1. 10. 2022, boli do zákona zavedené nové pojmy, a to „energetické spoločenstvo“ a „komunita vyrábajúca energiu z obnoviteľných zdrojov“.

Definíciu obidvoch pojmov obsahuje nový § 11a. Čo tieto pojmy znamenajú a aký je v nich rozdiel? »»

Referenčné budovy pre regionálne energetické plánovanie

Slovenská inovačná a energetická agentúra vypracovala metodiku, ktorej cieľom je podporiť štandardizované regionálne energetické plánovanie ako predpoklad vzniku systematickej lokálnej alebo regionálnej energetickej politiky na území SR.

Metodika umožní uskutočniť jednotnú regionálnu pasportizáciu budov, kvantifikovať potrebu energie na vykurovanie a prípravu teplej vody vo fonde pasportizovaných budov v konkrétnych klimatických podmienkach a odhadnúť ich potenciál energetických úspor. Nie je určená na posudzovanie splnenia minimálnych požiadaviek konkrétnej jednotlivej budovy ani na posúdenie globálneho ukazovateľa primárnej energie budov, ktoré sa posudzuje pre štandardné klimatické podmienky SR, často výrazne odlišné od skutočných klimatických podmienok. »»

Výrazne nenarušiť- DNSH

Čoraz častejšie sa stretávame s pojmom „výrazne nenarušiť“ (DO NOT SIGNIFICANT HARM- „DNSH“). Tento princíp sa zavádza na základe „NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2020/852 z 18. júna 2020 o vytvorení rámca na uľahčenie udržateľných investícií a o zmene nariadenia (EÚ) 2019/2088“ tzv. „taxonómii“. Nariadením o taxonómii sa stanovujú kritériá na určenie toho, či sa hospodárska činnosť označuje za environmentálne udržateľnú, na účely stanovenia miery environmentálnej udržateľnosti investície. »»

Financovanie obnovy verejných budov – aktuálne

Jedným z dôležitých faktorov zvýšenia úsilia o obnovu verejných budov je prudký nárast cien energie. Prevádzkovatelia preto hľadajú možnosti, ako znížiť náklady za energiu.

Okrem národných zdrojov financovania a európskych zdrojov prostredníctvom štrukturálnych fondov sú aktuálne k dispozícii finančné prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti SR. »»

Využívanie obnoviteľných zdrojov energie – potenciál dendromasy

Využívanie obnoviteľných zdrojov energie je dôležitou súčasťou plnenia cieľov dekarbonizácie do roku 2050. V súčasnosti je takmer nepredstaviteľné, aby sa v roku 2050 uhlíková neutralita dosiahla bez využívania biomasy. S ohľadom na sprievodné negatívne javy pri využívaní biomasy. Dendromasa predstavuje drevnú biomasu, predovšetkým stromov a ich drevných častí. Drevo, ktoré v súčasnosti produkuje lesné hospodárstvo na Slovensku, má prevažne nižšiu kvalitu. Aké sú celoslovenské trendy relevantné pre kvantifikáciu disponibilnej dendromasy na lesnom pôdnom fonde spracovala Slovenská inovačná a energetická agentúra do rozsiahlejšej publikácie.  »»