Poskytovanie garantovaných energetických služieb v SR v kontexte pravidiel Eurostatu z hľadiska dôsledkov na výšku dlhu verejnej správy

Slovenská inovačná a energetická agentúra vypracovala informačný materiál Poskytovanie garantovaných energetických služieb v SR v kontexte pravidiel Eurostatu z hľadiska dôsledkov na výšku dlhu verejnej správy, ktorý nájdete na stiahnutie v pdf formáte. Vypracovaný materiál je v súlade s Koncepciu rozvoja garantovaných energetických služieb vo verejnej správe Slovenskej republiky a pravidlami Eurostatu pre štatistické vykazovanie zmlúv o energetickej efektívnosti.

Materiál má slúžiť prijímateľom garantovaných energetických služieb (ďalej len „GES“) – subjektom verejnej správy na strane jednej a poskytovateľom GES na strane druhej. Obsahuje základné princípy započítavania výdavkov na GES do dlhu verejnej správy, ako aj praktické príklady aplikácie testov Eurostatu a má tak pomáhať pri rozhodovaní o možnostiach a rozsahu implementácie GES z hľadiska dôsledkov na výšku dlhu verejnej správy. Jeho súčasťou sú aj informatívne výpočtove nástroje Posúdenie dôsledkov na výšku dlhu verejnej správy a Ročné platby za GES. Sú určené pre energetických audítorov a umožňujú predbežné vyhodnotenie testov Eurostatu.