Stanovenie účinnosti spaľovacieho zariadenia

Spaľovacie zariadenie premieňa energiu viazanú v palive na tepelnú energiu. Následne dochádza k výmene tepla medzi spalinami vzniknutými spálením paliva a teplonosným médiom. Počas tohto procesu dochádza k stratám, ktoré majú značný vplyv na účinnosť kotla.

Účinnosť kotla sa môže časom znížiť. Dôvodom je napríklad nedokonalé spaľovanie, nedostatočný prívod vzduchu, zhoršenie kvality paliva, vodný kameň na teplovýmennej ploche výmenníka. Stanovenie účinnosti kotla nám pomáha zistiť, do akej miery sa účinnosť kotla zhoršila. Na základe zistenia problémových oblastí a uskutočnenia nápravných opatrení dochádza k úspore energie a finančných zdrojov.

Stanovenie účinnosti spaľovacieho zariadenia