Využitie vodíka v spotrebičoch na zemný plyn pre domácnosť

Vodík je v súčasnosti považovaný za perspektívny univerzálny energonosič, ktorý by postupne v priebehu niekoľkých dekád mohol z veľkej časti nahradiť aktuálne používané fosílne palivá.

Odborníci prikladajú CO2 neutrálnemu vodíku  zvláštny význam. Podľa štúdie nemeckej energetickej agentúry DENA by ušetrilo využívanie vodíka vo všetkých troch hlavných odvetviach spotreby energie – doprava, zásobovanie elektrinou a zásobovanie teplom – do roku 2050 asi 360 miliárd eur. Tento nový zdroj energie by bolo možné použiť na dosiahnutie významných úspechov pri znižovaní emisií CO2 už v pomerne krátkom časovom horizonte. Primiešavaním 20 % vodíka do zemného plynu (ďalej aj „ZP“)  bežne používaného v plynárenskej sieti, by už dnes bolo možné znížiť emisie skleníkových plynov o 7 % ročne. Významné možnosti pre využitie obnoviteľného vodíka za účelom dekarbonizácie hospodárstva SR uvádzame v nasledujúcom informačnom materiáli.

Využitie vodíka v spotrebičoch na zemný plyn pre domácnosť