Praktická aplikácia vyhlášky MH SR č. 503/2022 Z.z.

Od prvého januára 2023 je účinná nová vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 503/2022 Z.z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej vody na odbernom mieste a pravidlá rozpočítavania nákladov na množstvo tepla dodaného v teplej vode, nákladov na množstvo dodaného tepla na vykurovanie, nákladov na množstvo dodaného tepla alebo množstva tepla vyrobeného v decentralizovanom zdroji tepla a ekonomicky oprávnených nákladov na teplo vyrobené v decentralizovanom zdroji tepla.

Prináša viaceré zmeny, ktorých výsledkom bolo dosiahnutie vyššej miery spravodlivosti pri rozpočítavaní nákladov na teplo a teplú vodu. S cieľom vysvetliť a zjednotiť postupy rozpočítavania podľa nových pravidiel, a to aj v prípadoch, ktoré možno nie sú vo vyhláške jednoznačne uvedené, SIEA zverejňuje tento dokument, aby upozornila na dôležité legislatívne, technické alebo procesné súvislosti pri spracovaní rozpočítavania nákladov za teplo. Zverejnený dokument bude aktualizovaný a postupne dopĺňaný tak, aby reagoval na aplikačnú prax a podnety od užívateľov.

Praktická aplikácia vyhlášky MH SR č. 503/2022 Z.z., (pdf, 2,4 MB)

Príloha č. 1 – vzorové výpočty – § 7, (xlsx, 217kb)
Príloha č. 2 – vzorové výpočty – § 8, (xlsx, 91kb)
Príloha č. 3 – vzorové výpočty – § 9 a 10, (xlsx, 6Okb)