Vybrané aspekty výroby a distribúcie vodíka na Slovensku

Vodík je jednou zo základných komodít každej vyspelej ekonomiky. Je východiskovou surovinou pri výrobe amoniaku (NH3), kyseliny dusičnej (HNO3), liadku (NH4NO3), močoviny (CON2H4) a metanolu (CH3OH). Významnou oblasťou využívania vodíka je petrochemický priemysel, kde je vodík základom hydrogenačných reakcií, podobne ako aj v metalurgickom priemysle. Vodík možno používať aj ako nosič energie.

Využívanie vodíka je jednou z možností, ako prispieť zásadným spôsobom k zmene energetického hospodárstva SR.

Podľa vízie prezentovanej v strategickom materiáli  Národná vodíková stratégia „Pripravení na budúcnosť“, ktorý vypracovalo Ministerstvo hospodárstva SR sa očakáva, že spotrebu vodíka v SR budú v budúcnosti pokrývať vybudované elektrolyzéry a iné nízkoemisné spôsoby výroby vodíka. Potenciálnu produkciu bude ovplyvňovať kapacita inštalovaných elektrolyzérov a dostupnosť zdrojov energie na ich prevádzku, ako aj aktuálna vyspelosť technológie.

Priblíženie tejto témy Vám prinášame v materiáli: Vybrané aspekty výroby a distribúcie vodíka na Slovensku