Geotermálna energia

Sektor vykurovania a v rámci neho najmä diaľkové vykurovanie je v nasledujúcich rokoch dôležitý pre energetickú transformáciu. Znižovanie podielu uhlia vo vykurovaní v prospech obnoviteľných zdrojov energie zlepší udržateľnosť a bezpečnosť dodávok tepla. Vysoký stupeň centralizácie zásobovania teplom vytvára dobré technické predpoklady na využívanie biomasy, biometánu a geotermálnej energie.
Programové obdobie na roky 2021 – 2027 sa pri využívaní OZE zameria aj na:
– prieskum domácich ložísk energetických surovín, geotermálnej energie a ich efektívneho využitia; vývoj technológií získavania elektrickej energie a tepla z OZE (voda, slnko, vietor, biomasa a geotermálna energia);
– využívanie geotermálnej energie a podpora rozvoja lokálnych systémov zásobovania teplom.

Aký je geotermálny potenciál, geotermické danosti a právne predpisy pri využívaní geotermálnej energie na Slovenku prinášame v informačnom materiáli:  Geotermálna energia