Využívanie vodnej energie

Využívanie energie vodných tokov patrí oddávna k základným zdrojom získavania energie. Energia vodných tokov- hydroenergetický potenciál a patrí medzi prírodné bohatstvo každej krajiny. Jeho využitie na výrobu elektrickej energie vo vodných elektrárňach je v rôznych krajinách a rôznych kontinentoch sveta rozdielne.

Typy vodných elektrární, výhody a nevýhody využívania vodnej energie na výrobu elektriny, hydroenergetika na Slovensku sú spracované v téme:

Využívanie vodnej energie