konferencia SIEA - Jasná

Prezentácie z konferencie Energeticky efektívne osvetlenie – SLOVALUX 2015

 Aké sú požiadavky pri obnove verejného osvetlenia a na čo si dať pozor pri príprave a realizácii projektov? Rady a odporúčania priamo od odborníkov z praxe sú k dispozícii v prezentáciách z dvoch konferencií  na tému „Energeticky efektívne osvetlenie“, ktoré SIEA zorganizovala v júni 2015.

Pri organizácii konferencie Slovenská inovačná a energetická agentúra spolupracovala so Slovenskou svetelnotechnickou spoločnosťou. Tematicky podujatie nadväzuje na každoročnú konferenciu SLOVALUX, na ktorej si pravidelne vymieňajú skúsenosti odborníci z oblasti svetelnej techniky. Rok 2015 je Medzinárodným rokom svetla. Aj to bol dôvod, priblížiť problematiku širšej verejnosti. O účasť na prvej dvojdňovej konferencii bol veľký záujem, preto SIEA pripravila aj druhé jednodňové podujatie s podobným programom. Prvá konferencia sa konala 9. a 10. júna 2015 v hoteli Grand v Jasnej, druhá v hoteli Kaskády 24. júna 2015. Obe podujatia sa uskutočnili v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU. Prednášky si vypočulo takmer 400 účastníkov.

Podujatie spojilo odborníkoch na sveteľnú so zástupcami miest a obcí, vyšších územných celkov ale aj verejných inštitúcií, ktorí sa zaujímali o možnosti rekonštrukcie verejného osvetlenia. Prednášky sa týkali možností podpory rekonštrukcie osvetlenia, legislatívnych požiadaviek, príkladov z praxe, ale aj nových trendov v osvetlení a výhod a obmedzení, ktoré sú s ich využívaním spojené. Mimoriadny záujem bol aj o panelovú diskusiu na tému Teória a prax pri návrhu a realizácii verejného osvetlenia na Slovensku. Rozoberali sa najmä otázky, koľko sa  vďaka energeticky úsporným riešeniam pri verejnom osvetlení ušetrí a na čo si dať pozor pri výbere realizátorov rekonštrukcie.

Témy prednášok boli vybrané aj s ohľadom na aktuálnu výzvu na predkladanie žiadostí o európsku podporu pri projektoch rekonštrukcie verejného osvetlenia z končiaceho sa Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, a pripravované výzvy zamerané na podporu obnovy verejných budov z nových operačných programov Kvalita životného prostredia a Integrovaný regionálny operačný program.

Prezentácie

09. jún 2015

BLOK I. Legislatíva  a normy

Energetická ektívnosť požiadavky a možnosti podpory
Kvetoslava Šoltésová, Slovenská inovačná a energetická agentúra
Energetická hospodárnosť budov a stratégia obnovy budov
Alena Ohradzanská, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Základné pojmy v svetelnej technike
Alfonz Smola, FEI STU v Bratislave
Základné pojmy v svetelnej technike
Dionýz Gašparovský, Roman Dbnička, FEI STU v Bratislave
Legislatívne a normatívne požiadavky na osvetlenie pracovísk
Štefan Rakovský, Úrad verejného zdravotníctva SR
Návrh noriem pre energetickú certifikáciu budov
Dionýz Gašparovský, Jana Raditschová, FEI STU v Bratislave

BLOK II.: Verejné osvetlenie

Podmienky aktuálnej výzvy na rekonštrukciu verejného osvetlenia zo štrukturálnych fondov
Jozef Nemec, MHSR
Odporúčania k vypracovaniu svetelno-technickej štúdie
Juraj Nistor, SIEA
Najčastejšie nedostatky pri verejnom obstarávaní
Drahoslava Belová, SIEA
Klasifikácia tried verejného osvetlenia podľa návrhu nových noriem
Peter Janiga, FEI STU v Bratislave

Posudzovanie energetickej hospodárnosti verejného osvetlenia
Dionýz Gašparovský, FEI STU v Bratislave

Ako merať kvalitu verejného osvetlenia
Roman Dubnička, FEI STU v Bratislave

Možnosti regulácie a riadenia verejného osvetlenia
Eduard Kačík, Slovenská svetelnotechnická spoločnosť

Skúsenosti s LED svietidlami vo verejnom osvetlení
Dionýz Gašparovský, FEI STU v Bratislave

Osvetlenie priechodov pre chodcov
Tomáš Maixner, Institut pro rozvoj měst a obcí, Praha

Budúcnosť patrí inteligentným koncepciám osvetlenia
Pavol Horňák, Prometheus

Na čo si dať pozor pri výbere dodávateľa rekonštrukcie verejného osvetlenia
Eduard Kačík, Slovenská svetelnotechnická spoločnosť

10. jún 2015

BLOK III: Svetelná technika

Prečo sa oplatí rekonštrukcii verejného osvetlenia venovať od začiatku
Ján Pružina, obec Lutila
Dobrý projekt nestačí. Ako zvládnuť rekonštrukciu verejného osvetlenia s podporou z fondov
Jozef Záhora, obec Oravský Podzámok
Nariadenie o energetickom štítkovaní LED zdrojov a svietidiel
Roman Dubnička, FEI STU v Bratislave
Životnostné charakteristiky LED svetelných zdrojov
Marek Mácha, Výskumné centrum svetla a svetelnej techniky
Mezopické videnie – čo to je a čo to prinesie pre prax?
Dionýz Gašparovský, Roman Dubnička, FEI STU v Bratislave
Udržiavací činiteľ pri návrhu a meraní osvetlenia
Dionýz Gašparovský, Roman Dubnička, FEI STU v Bratislave

BLOK IV: Vnútorné osvetlenie

Potenciál úspor energie vo vnútornom osvetlení
Tomáš Novák, VŠB-TU Ostrava
Denné osvetlenie budov v návrhu európskych noriem
Stanislav Darula, Ústav stavebníctva a architektúry, Slovenská akadémia vied
Osvetlenie domácností – požiadavky a skúsenosti
Dionýz Gašparovský, Jana Raditschová, Adrián Kováč, FEI STU v Bratislavesti

BLOK V: Moderné riešenia

Porovnanie návrhu osvetľovacej sústavy s realitou
Lukáš Grinaj, Alfonz Smola, FEI STU Bratislava
Vplyv farebných povrchov v interiéri na biologickù odozvu
Peter Hartman, SvF STU Bratislava
Fotometrické parametre cyklistických svietidiel a použitie reflexných prvkov
Michal Barčík, Dionýz Gašparovský, Lukáš Lipnický, FEI STU Bratislava
Meranie a problematika rušivého svetla od LED reklamných obrazoviek
Lukáš Lipnický, Dionýz Gašparovský, Roman Dubnička, Michal Barčík, FEI STU Bratislava
Insolácia vonkajších plôch detských škôlok
Peter Hanuliak, SvF STU Bratislava
Možnosti optimalizácie denného osvetlenia na výrobných pracoviskách
Marián Flimel, FVT TUKE Prešov
Program LDC na určovanie CIE/ISO štandardných typov oblôh
Miroslav Fabian, SvF STU Bratislava

Podujatie sa koná v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU. Tento projekt s názvom Podpora osvety a poradenstva v rámci efektívneho využívania energie a využívania OZE, vrátane zvyšovania informovanosti širokej verejnosti je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Záujemcovia o problematiku môžu požiadať o bezplatné konzultácie aj na bezplatnej linke 0800 199 399 alebo osobne v troch poradenských centrách v Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach.