Modernizácia verejného osvetlenia v Dolných Vesteniciach

Po tom, čo v obci Dolné Vestenice vymenili staré pouličné svietidlá za nové úspornejšie a inštalovali reguláciu intenzity osvetlenia, spotreba energie na prevádzku verejného osvetlenia za 12 mesiacov klesla takmer o štvrtinu v porovnaní s obdobím pred rekonštrukciou. Znížiť sa podarilo aj náklady na prevádzku osvetlenia. Podľa orientačných prepočtov zohľadňujúcich nárast cien elektriny sa obci podarilo usporiť ročne 3134 €, a to pri kvalitnejšom osvetlení verejného priestranstva.

DSC00085.jpgDSC00092.jpgDSC00099.jpgDSC00094.jpg

Pri príprave projektu neboli k dispozícii detailné údaje o reálnych prevádzkových časoch a spôsobe dovtedajšieho prevádzkovania. Preto bolo možné úsporu určiť iba na základe modelu, v ktorom sa uvažovalo s rozdielom výkonu starých a nových svetelných zdrojov vo vymieňaných svietidlách. Tieto prepočty vychádzali z predpokladu, že v obci svietili pred aj po rekonštrukcii všetky svietidlá štandardných 3 900 hodín ročne. Aj so zohľadnením využitia regulácie, prostredníctvom ktorej boli svietidlá počas noci stlmené na 50 percent, sa predpokladala úspora 44 percent.

Zástupcom obce s 2 500 obyvateľmi sa podarilo na rozsiahlu investíciu získať finančnú podporu 132 185 € z blokového grantu Modernizácia verejného osvetlenia podporeného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR. Celkové náklady na modernizáciu predstavovali 182 057 €.

V obci bolo v lete 2009 počas dvoch mesiacov odstránených 234 starých svietidiel s prevažne ortuťovými výbojkami. Nahradili ich nové moderné s elektronickými predradníkmi a vysokotlakovými sodíkovými výbojkami. Keďže obcou prechádza frekventovaná cesta 1. triedy, museli tomu prispôsobiť aj osvetlenie. Na hlavnej ceste preto použili 150 W výbojky. Na ostatných komunikáciách boli inštalované 70 W výbojky. Okrem svietidiel v celej obci vymenili aj 5 rozvádzačov verejného osvetlenia.

Spotreba elektriny na prevádzku osvetlenia

Priemer 2007 – 2008 2010 Rozdiel Úspora (%)
Fakturovaná spotreba (kWh) 84 541 64 072 20 469 24

Náklady na spotrebu elektriny na prevádzku osvetlenia

Priemer 2007 – 2008 2010 Rozdiel Prepočítaná úspora1
Fakturovaná platba (€) 12 727 9 811 2 916 3 134

1 Uvedená suma je vypočítaná ako rozdiel nákladov so zohľadnením nárastu cien elektriny.

Modelový prepočet úspor2

Pred modernizáciou Po modernizácii s reguláciou výkonu Rozdiel Rozdiel (%)
Modelová spotreba (kWh) 107 332 60 168 47 164 44

2 Prepočet modelovej spotreby vychádzal z predpokladu, že počas roka svietili všetky inštalované svietidlá v systéme počas 3900 hodín, pričom počas 5 hodín cez noc stmievali na 50 % výkonu.

Vydané Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou v rámci projektu odborného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU, november 2010. Aktualizované v decembri 2011.

Spolufinancované z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR prostredníctvom Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

Publikovať časti textu alebo fotografie možno iba s uvedením zdroja v tvare Zdroj: SIEA/ERDF. Podmienky používania.

 


Text je súčasťou letáku, ktorý je k dispozícii v poradenských centrách ŽIŤ ENERGIOU . Ak máte záujem o vytlačený leták, prípadne viac kusov letákov, môžete o ne požiadať  na bezplatnej linke 0800 199 399 alebo mailom. Projekt bezplatného poradenstva ŽIŤ ENERGIOU je spolufinancovaný prostredníctvom Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.