Modernizácia verejného osvetlenia v Kobylách

Vo východoslovenskej obci Kobyly, cez ktorú vedie frekventovaná cesta spájajúca Bardejov s Prešovom, sa rozhodli v roku 2008 zrekonštruovať verejné osvetlenie. Pre zhruba 850 obyvateľov obce vtedy slúžilo pôvodných 74 svietidiel inštalovaných v roku 1975.

Kobyly_5.jpgKobyly_4.jpgKobyly_7.jpgKobyly_9.jpg

Dnes ulice v Kobylách osvetľuje 137 najmodernejších LED svietidiel holandskej výroby. Rekonštrukciu uskutočnili v novembri 2010 vďaka nenávratnému finančnému príspevku zo štrukturálnych fondov EÚ. Pre zabezpečenie dostatočného a rovnomerného osvetlenia vozovky doplnili 48 svietidiel. V rámci projektu osvetlili aj nové úseky, celkom 15 svetelnými bodmi.

O úspore energie a nákladov na prevádzku je možné hovoriť v prípade, ak by sa bral do úvahy len inštalovaný príkon sústavy existujúcich starých svietidiel v porovnaní s rovnakým počtom nových. Ak by v obci zostal rovnaký počet svietidiel, nové by po zohľadnení pozitívneho vplyvu regulácie intenzity spotrebovali o 52,4 percent elektriny menej. Vzhľadom na podstatné rozšírenie počtu svetelných bodov, reálne potrebný dlhší čas svietenia, ako aj bezporuchovosť prevádzky, stúpla skutočná ročná spotreba zmodernizovaného systému verejného osvetlenia zo 17 205 kWh na 29 104 kWh. Za 12 mesačnú spotrebu elektriny zaplatili v roku 2011 o 1 318 € viac ako v roku 2009.

Celkové investičné náklady súvisiace s realizáciou projektu predstavovali 218 997 €. Obec sa na spolufinancovaní podieľala čiastkou 10 950 €. Ostatné výdavky pokryl nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ z Programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

Staré svietidlá s ortuťovými výbojkami s priemerným výkonom 125 W nahradili LED svietidlá s výkonom 60 W. Celkový inštalovaný príkon modernizovanej sústavy je 8,22 kW. Pôvodná osvetľovacia sústava nemala žiadnu reguláciu a v nočných hodinách bývala vypnutá. Priemerná ročná doba svietenia bola na úrovni iba 2 220 hodín. Nová automatická regulácia umožňuje optimálnu prevádzku svietidiel podľa potreby svietenia v danej lokalite.

Spotreba elektriny a náklady na prevádzku verejného osvetlenia

2009 2011
Fakturovaná spotreba elektriny (kWh) 17 205 29 104
Fakturovaná platba (€) 2 799 4 117
Počet svetelných bodov (ks) 74 137

Modelový prepočet úspor1

Pred modernizáciou Po modernizácii Rozdiel Rozdiel (%)
Výkon svetelných zdrojov (kW) 7,75 4,44 3,31 42,7
Modelová spotreba elektriny – 74 ks svietidiel (kWh) 30 225 14 387 15 838 52,4

1 Prepočet modelovej spotreby vychádzal z predpokladu, že svietidlá boli v prevádzke 3900 hodín ročne a ich počet sa nemenil. V prepočte je zohľadnený aj pozitívny vplyv regulácie.

Vydané Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou v rámci projektu odborného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU, apríl 2012.

Spolufinancované z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR prostredníctvom Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

Publikovať časti textu alebo fotografie možno iba s uvedením zdroja v tvare Zdroj: SIEA/ERDF. Podmienky používania.

 


Text je súčasťou letáku, ktorý je k dispozícii v poradenských centrách ŽIŤ ENERGIOU. Ak máte záujem o vytlačený leták, prípadne viac kusov letákov, môžete o ne požiadať  na bezplatnej linke 0800 199 399 alebo mailom. Projekt bezplatného poradenstva ŽIŤ ENERGIOU je spolufinancovaný prostredníctvom Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.