Modernizácia verejného osvetlenia v Mýte pod Ďumbierom

V stredoslovenskej obci Mýto pod Ďumbierom, cez ktorú prechádza frekventovaná cesta 1. triedy smerom na Čertovicu, dokončili modernizáciu verejného osvetlenia v novembri 2009. Po prvom roku prevádzky si mohla obec s 536 obyvateľmi povedať, že im spotreba energie klesla takmer o tretinu v porovnaní s priemernou spotrebou v rokoch 2007 a 2008 predchádzajúcich rekonštrukcii. Na základe doručených faktúr možno podľa orientačných prepočtov zohľadňujúcich nárast cien elektriny predpokladať, že obec usporila za rok 2010 sumu 1 859 eur.

DSC00263.jpgDSC00261.jpgDSC00269.jpgRVO3.jpg

Pri príprave projektu úspornejšieho systému s bezpečnejším osvetlením komunikácií neboli k dispozícii detailné údaje o reálnych prevádzkových časoch a spôsobe dovtedajšieho prevádzkovania. Preto bolo možné pracovať len s modelovou spotrebou vychádzajúcou z počtu svietidiel a rozdielneho výkonu starých a nových svetelných zdrojov, pri štandardnom ročnom čase svietenia 3 900 hodín. Tieto modelové prepočty hovorili o predpokladanej úspore viac ako 58 percent.

Samotné rekonštrukčné práce, počas ktorých vymenili rozvádzač, výložníky a 112 starých svietidiel s ortuťovými výbojkami a žiarivkami za nové výrazné červené svietidlá s elektronickými predradníkmi a 50 W a 70 W výbojkami, trvali iba mesiac. V Mýte nevymieňali stožiare, ani nedopĺňali nové svietidlá.

Celkové náklady na modernizáciu predstavovali 52 158 €, z toho 43 919 € pokryl príspevok, ktorý získali z grantu Modernizácia verejného osvetlenia podporeného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR. V Mýte si navyše z vlastných zdrojov zaplatili výmenu 2 reflektorov, s podstatne nižším výkonom, ako mali pôvodné, na osvetlenie kostolov.

Spotreba elektriny na prevádzku osvetlenia

Priemer 2007 – 2008 2010 Rozdiel Úspora (%)
Fakturovaná spotreba (kWh) 40 881 28 694 12 187 30

Náklady na spotrebu elektriny na prevádzku osvetlenia

Priemer 2007 – 2008 2010 Rozdiel Prepočítaná úspora1
Fakturovaná platba (€) 6 039 4 377 1 662 1 859

1 Uvedená suma je vypočítaná ako rozdiel nákladov so zohľadnením nárastu cien elektriny.

Modelový prepočet úspor 2

Pred modernizáciou Po modernizácii Rozdiel Rozdiel (%)
Výkon svetelných zdrojov (kWh) 16,2 6,8 9,4 58
Modelová spotreba (kWh) 63 297 26 520 36 777 58

2 Prepočet modelovej spotreby vychádzal z predpokladu, že počas roka svietili všetky inštalované svietidlá v systéme počas 3 900 hodín.

 

Vydané Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou v rámci projektu odborného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU, november 2010. Aktualizované v decembri 2011.

Spolufinancované z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR prostredníctvom Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

Publikovať časti textu alebo fotografie možno iba s uvedením zdroja v tvare Zdroj: SIEA/ERDF. Podmienky používania.

 


Text je súčasťou letáku, ktorý je k dispozícii v poradenských centrách ŽIŤ ENERGIOU . Ak máte záujem o vytlačený leták, prípadne viac kusov letákov, môžete o ne požiadať  na bezplatnej linke 0800 199 399 alebo mailom. Projekt bezplatného poradenstva ŽIŤ ENERGIOU je spolufinancovaný prostredníctvom Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.