Ako v školách motivovať k úsporám energie s minimálnymi nákladmi

Približne 15 až 20 litrov vody možno ušetriť, ak nenecháte pri umývaní zubov po celý čas pustenú vodu. Aj to bolo jedným zo zistení experimentov, ktoré si vyskúšali žiaci na základnej škole v obci Výčapy Opatovce v rámci medzinárodného projektu TOGETHER.

Projekt TOGETHER upozorňuje, že šetriť energiu vo verejných budovách môžu do veľkej miery aj ich užívatelia

O možnostiach, ako ovplyvniť spotrebiteľské správanie a zvyky v oblasti využívania energie, sa hovorilo na medzinárodnom workshope, ktorý sa v rámci projektu TOGETHER uskutočnil 10.apríla2018 v Maribore.

Projekt TOGETHER ukazuje, ako motivovať užívateľov verejných budov k úsporám energie

Ukázať, ako sa môže znížiť dopyt po energii a meniť chovanie spotrebiteľov vo verejných budovách, bolo cieľom medzinárodného workshopu, ktorý v rámci medzinárodného programu TOGETHER zorganizovala Energetická agentúra Vysočiny v Jihlave.

Prezentácie z workshopu projektu ODYSSEE-MURE

Zvýšiť vzájomnú informovanosť jednotlivých štátnych inštitúcií a zástupcov odbornej verejnosti o zdrojoch štatistických údajov v oblasti energetiky bolo  cieľom workshopu, ktorý zorganizovala 14. 5. 2015 SIEA v rámci projektu ODYSSEE-MURE „Monitorovanie energetickej efektívnosti v SR“.

SIEA sa podieľa na projekte Bioenergy4Business

SIEA ako člen konzorcia 13 európskych energetických agentúr získala grant z prostriedkov programu HORIZON 2020 v rámci výzvy „konkurencieschopné uhlíkové energie” zameraný na uvedenie na trh trvalo udržateľných zdrojov energie z biomasy.

BIM a integrované navrhovanie budov – prezentácie z podujatia

Prezentácie z podujatia s názvom BIM a integrované navrhovanie budov (ID) – Perspektívy využitia informačného modelu a integrovaného navrhovania pri zvyšovaní kvality a efektívnosti prípravy, obstarávania a výstavby budov.

Cieľom projektu Biomass Policies je zefektívnenie využívania domácich zdrojov biomasy

Témami, ako zlepšiť politický rámec pre efektívnejšie využívanie domácich zdrojov biomasy, sa zaoberali špecialisti na seminári, ktorý pripravila SIEA v rámci medzinárodného projektu BiomassPolicies.

SIEA na strojárensko-energetickom veľtrhu Power-Gen Europe

Zástupcovia SIEA sa aktívne zúčastnili najväčšieho európskeho strojárensko-energetického veľtrhu Power-Gen Europe and Renewable Energy World Europe 2014, ktorý sa uskutočnil v Kolíne na Rýnom.

SIEA vydala Národnú cestovnú mapu pre rozvoj výroby a využívania biometánu na Slovensku

Hoci využívanie biometánu dáva široké možnosti ekologického využitia prírodných zdrojov a odpadov, na Slovensku nie je biometánová stanica. Navrhnúť spôsob odstránenia bariér na trhu s biometánom bolo cieľom projektu GreenGasGreed, na ktorom sa podieľala SIEA.

Európska mapa na podporu OZE a energetickej efektívnosti

Iniciatíva repowermap.org je zameraná na podporu udržateľného využívania obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a zvyšovanie energetickej efektívnosti.