Projekt REC4EU predstavil možnosti rozvoja energetických spoločenstiev na Slovensku

Energetické spoločenstvá na Slovensku bola téma workshopu, ktorý pre špecialistov z tejto oblasti zorganizovala 16.6.2023 v rámci medzinárodných projektov REC4EU a Zelená dohoda pre budovy Slovenská Inovačná a energetická agentúra (SIEA).

Cieľom workshopu bolo predstavenie projektu REC4EU, ktorý sa venuje rozvoju energetických spoločenstiev. Počas  prezentácií a diskusií sa účastníci venovali technickým, regulačným, ekonomickým a sociálnym aspektom energetických spoločenstiev.

Prezentácie:

O zámeroch projektu REC4EU informoval Stanislav Laktiš, projektový manažér SIEA, ktorý zároveň predstavil prínosy energetických spoločenstiev, vysvetlil rozdiel medzi energetickým spoločenstvom a komunitou a prezentoval aj hlavné výzvy a kroky pre rozvoj energetických spoločenstiev na Slovensku. Regulačnému aspektu sa venoval Michal Hudec z Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý detailnejšie predstavil novú vyhlášku o pravidlách trhu s elektrinou, ktorá nadobudla účinnosť 1.7.2023. Pavel Šimon zo Žilinskej univerzity prezentoval technickú stránku a model fungovania energetických komunít a zameral sa aj na ekonomickú stránku fungovania spoločenstiev z optimistického, realistického a pesimistického scenára.

Skúsenosti s financovaním energetických komunít v Európe zdieľal Chris Vrettos z REScoop Belgicka. Poukázal na rozličné druhy mechanizmov financovania ako napr. na crowd investment, public-private partnership, ale aj na nástroj na  sledovanie financovania z verejných zdrojov, ktorý má za cieľ informovať o možnosti podporných programov pre energetické spoločenstvá na národnej úrovni. Petra Čakovská zo Spoločnosti ochrany spotrebiteľov prezentovala skúsenosti spoločného nákupu fotovoltických panelov a tepelných čerpadiel. Na záver Stanislav Laktiš, predstavil návrh SWOT analýzy projektu REC4EU a návrhov opatrení pre cestovnú mapu projektu Zelená dohoda pre budovy, ktorých cieľom je podporiť rozvoj energetických spoločenstiev na Slovensku.

Na stretnutí stakeholderov, ktoré bolo dostupné aj online, sa zúčastnili zástupcovia Úradu vlády SR, Magistrátu hlavného mesta Bratislava, zástupcovia mestskej časti Bratislava – Petržalka,  Bratislavského samosprávneho kraja, Priatelia Zeme, zástupcovia Technickej univerzity v Košiciach/Slovenskej Technickej univerzity v Bratislave, Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE, bankových inštitúcií, zástupcov malých a stredných podnikov a iní.

Medzinárodný projekt „Renewable Energy Communities for EU regions“ (REC4EU) sa zameriava na rozvoj energetických spoločenstiev v regiónoch a rozvoj nástrojov na podporu ich vzniku a udržateľného fungovania.

Stanislav Laktiš

Podrobnejšie informácie:

o projekte REC4EU

o projekte Zelená dohoda pre budovy