Zastúpenie SIEA a MHSR si vymenilo poznatky a skúsenosti na prvom stretnutí partnerov v medzinárodnom projekte DeepTechValleys

Spolupráca v nasledujúcich rokoch má priniesť vylepšenie podpory inovácií pre malé a stredné podniky v deviatich európskych krajinách.

Pod pojmom „Deep tech“ sa rozumejú nové revolučné technológie a vedecký pokrok, ktoré sú schopné inovovať priemysel a zlepšiť kvalitu života miliónov ľudí. Cez cezhraničnú spoluprácu projekt DeepTechValleys smeruje k umožneniu účastníckych regiónov využiť svoj potenciál v „deep tech“ sektore a zlepšiť regionálnu konkurencieschopnosť.

Projekt, ktorý oficiálne započal svoje fungovanie, je spolufinancovaný Európskou úniou prostredníctvom programu Interreg Europe a vedie ho Regionálny rozvojový fond stredného Macedónska v Grécku. Partnermi sú okrem Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry regionálne inštitúcie z Litvy, Švédska, Rumunska, Rakúska, Portugalska, Španielska, Francúzska a Envolve Entrepreneurship z Grécka ako poradný partner.

Cieľom projektu je podporiť regionálne politiky na podporu inovácií v oblasti deep tech a ich dostupnosť pre malé a stredné podniky. Pre potenciál týchto technológií podporovať hospodársky rast, vytvárať nové pracovné príležitosti a riešiť globálne výzvy ide o jednu z hlavných priorít v agende EÚ.

Počas projektu sa uskutoční jedenásť podujatí Exchange of Experience (EoE), ktoré budú zamerané na výmenu poznatkov, osvedčených postupov a stratégií medzi partnerskými regiónmi v oblasti inovácií deep tech. Tento proces prispieva k tvorbe efektívnejších regionálnych politík, ktoré poslúžia ako základné platformy pre medziregionálny vzdelávací proces.

Prvé stretnutie projektových partnerov sa uskutočnilo 28. a 29. mája v Thessaloniki v Grécku. Počas prvého dňa sa partneri stretli na konzorciálnom stretnutí, aby prediskutovali základné body spolupráce. Lead partneri sa zhostili prezentácie agendy projektu a zástupcovia partnerských krajín predstavili stav a potenciál deep tech inovácií vo svojich regiónoch, na čo nadväzovala vzájomná diskusia.

V druhý deň meetingu mali účastníci možnosť navštíviť miesta formujúce deep tech ekosystém v regióne stredného Macedónska. V Centre pre výskum a technológie Hellas (CERTH) nám boli predstavené najnovšie výskumy a úspechy v laboratóriách CERTH, ako aj projekt Smart Home, ktorý je zaujímavou ukážkou, ako môže v budúcnosti fungovať energeticky sebestačné bývanie. Nasledovala návšteva i4bydesign, kompetenčného centra, ktoré zlepšuje zručnosti pracovnej sily v odvetví 4.0 a ukážky zapojenia robotiky a najmodernejších 3D tlačiarní do výrobného procesu. Prehliadka v priestoroch spoločnosti Pfizer bola výnimočnou príležitosťou zažiť open office s najmodernejšími technológiami a diskutovať s ľuďmi z miestneho inovačného ekosystému. Nakoniec zástupcovia navštívili WalkAuth, novo založený akcelerátor Aristotelovej univerzity, ktorý pomáha študentským startupom začať ich podnikateľskú cestu.

Počas štvorročnej trajektórie projektu budú podujatia EoE skúmať prostredie deviatich rôznych krajín a ich konkrétnych regiónov, v ktorých pôsobia všetci partneri. Sú odhodlaní a zaviazaní dosiahnuť ciele projektu a podporovať ekosystém deep tech a inovácií.

Viac informácií o projekte DeepTechValleys je k dispozícii na stránke https://www.interregeurope.eu/deeptechvalleys.