Projekt LIFE LEAPto11 pomôže zlepšiť energetickú efektívnosť v priemysle a v podnikoch

Národné energetické agentúry desiatich členských štátov spustili iniciatívu na zvýšenie energetickej efektívnosti v priemysle a v podnikoch. Prostredníctvom medzinárodného projektu LIFE LEAPto11 chcú posilniť udržateľnosť energetických auditov a systémov energetického manažérstva (EnMS).

Cieľom projektu LIFE LEAPto11, na ktorom participuje aj Slovenská inovačná a energetická agentúra, je pomôcť pri zvyšovaní energetickej efektívnosti v priemysle a podnikoch v štátoch Európskej únie. Projekt je zameraný na vyhodnotenie, vylepšenie a optimalizáciu súčasných národných programov a efektívnejšieho využívania zdrojov.

„Pre zabezpečenie optimalizácie úspor energie v podnikateľskom sektore sa prostredníctvom nového článku 11 smernice o energetickej efektívnosti rozširuje rozsah povinností týkajúcich sa energetických auditov a systémov energetického manažérstva pre veľkých spotrebiteľov energie, pričom je nevyhnutné venovať zvýšenú pozornosť aj programom pre malé a stredné podniky,“ povedal Enrico Biele, koordinátor projektu a vedúci výskumný pracovník talianskej Národnej agentúry pre nové technológie, energetiku a trvalo udržateľný ekonomický rozvoj agentúry (ENEA).

Na základe článku 11 revidovanej smernice EED č. 27/2012/EÚ bude povinnosť zaviesť EnMS systém alebo podstúpiť každé 4 roky energetický audit stanovená pre podniky na základe ich spotreby energie, doteraz bola rozhodujúca veľkosť podniku a ekonomické kritériá. Revidovaná smernica EED tiež zavádza viacero možností motivácie MSP k zavedeniu systémov EnMS respektíve k absolvovaniu energetického auditu.

Okrem zvýšenia efektivity národných programov budú v rámci projektu LEAPto11 analyzované aj ďalšie aspekty novej smernice súvisiace s úsporami energie v podnikateľskom sektore. Posilňovaním synergií medzi energetickými auditmi, EnMS a povinnými schémami energetickej efektívnosti sa bude projekt snažiť maximalizovať vplyv iniciatív zameraných na efektívne využívanie energie v podnikateľskom sektore.

Slovenská inovačná a energetická agentúra víta možnosť výmeny informácií s projektovými partnermi o najlepších postupoch súvisiacich s implementáciou legislatívy EÚ o energetických auditoch. Súčasťou práce na projekte bude aj riešenie otázok monitorovania a využívania údajov z energetických auditov na účely tvorby národnej legislatívy a stratégií v oblasti energetickej efektívnosti.