Pri vývoji nového nástroja na podporu zavádzania najmodernejších technológií v malých a stredných podnikoch bude SIEA spolupracovať s partnermi zo Slovenska a ôsmich európskych regiónov

Cieľom projektu DeepTechValleys, financovaného z programu medzinárodnej spolupráce Interreg Europe, je prepojiť regióny európskych krajín na medzištátnej úrovni a vzájomným učením a spoločným plnením úloh zvýšiť ich konkurencieschopnosť.

Koordinátorom projektu je Regional Development Fund of Central Macedonia v Grécku, kde sa uskutočnilo aj prvé stretnutie zástupkýň a zástupcov všetkých zúčastnených inštitúcií zo Slovenska, Švédska, Litvy, Francúzska, Rumunska, Rakúska, Španielska a Portugalska.

V najbližších mesiacoch sa budú konať stretnutia partnerov s relevantnými hráčmi na poli Deep Tech s cieľom zmapovania nástrojov politík na podporu zavádzania nových technológií v jednotlivých regiónoch a priestoru na ich vylepšenie. Reč je o rôznych formách dotácií či vzdelávania personálu podnikov. Spomínané technológie a vyškolenie pracovníčok a pracovníkov totiž vyžadujú veľké investície zo strany malých a stredných podnikov a inštitúcií v regiónoch.

Počas trvania projektu do roku 2028 sú naplánované stretnutia vo všetkých partnerských krajinách projektu a plnenie stanovených cieľov a úloh, určených koordinátorom projektu.

Pre SIEA a Slovensko to znamená vývoj nového nástroja politík na pomoc podnikom v získavaní nových technológií, čo umožní ich následnú modernizáciu a zvýšenie konkurencieschopnosti doma i za hranicami.

Podrobnejšie informácie o projekte nájdete tu.