Poskytovanie údajov o energetickej efektívnosti zúčastnenými subjektami, tzv. „dobrovoľné dohody“

Spoločensky zodpovedné podniky a inštitúcie sa snažia dosahovať úspory energie a znižovať dopady na životné prostredie v Slovenskej republike. Jednou z foriem, ako svojimi dosiahnutými výsledkami pomôcť plneniu záväzných cieľov Slovenskej republiky, je uzatvorenie tzv, „dobrovoľnej dohody“ s Ministerstvom hospodárstva SR, ktoré je gestorom energetickej efektívnosti.

Partneri, ktorí pomáhajú plniť ciele energetických úspor Slovenskej republiky, aj vďaka uzatvoreniu dobrovoľnej dohody:

Údaje o úsporách energie poskytujú subjekty, ktoré podpísali dobrovoľnú dohodu o poskytovaní údajov o dosiahnutých úsporách podľa § 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti. Dohoda o úspore energie alebo poskytovaní informácií o úspore vo svojich subjektov, ako aj o podporených úsporách u tretích strán, napr. odberateľov, či zákazníkov, zaväzuje poskytnúť údaje do 31.1. za projekty, ktoré boli zrealizované v predošlom roku.

Údaje sa poskytujú vyplnením nasledujúceho formulára:

Súbor údajov dobrovoľné dohody

Vyplnený formulár zašlite na adresu: priemysel@siea.gov.sk

Keďže Slovenská republika neaplikovala povinné schémy energetickej efektívnosti podľa čl. 7 smernice 2012/27/EU o energetickej efektívnosti  je dôležité monitorovať úspory energie dosiahnuté alternatívnymi opatreniami, medzi ktoré patria aj dobrovoľné dohody. V prípade, ak sa nebudú dosahovať plánované úspory energie, bude musieť Slovenská republika nezavedenie povinných schém prehodnotiť.

Kontakt pre viac informácií: 

priemysel@siea.gov.sk

Ing. Viktor Medzihorský – 0905 624 784