Vrátiť sa na normálnu verziu

Aktuálne medzinárodné projekty v oblasti inovácií, na ktorých sa podieľa SIEA

 

Program medzinárodnej spolupráce Inovácie pre Slovensko a Izrael 

Účelom štátnej pomoci na podporu medzinárodnej spolupráce v oblasti priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja je podporiť riešenia spoločných projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci bilaterálnej medzinárodnej spolupráce zmluvných strán v oblastiach spoločného záujmu (najmä takých, ktoré by bez poskytnutia pomoci nebolo možné zrealizovať). Malo by sa tak zvýšiť množstvo výsledkov v priemyselnom výskume a experimentálnom vývoji uplatniteľných v praxi, zlepšiť prístup k znalostiam, k vývoju moderných technológií a procesov, ako aj posilniť konkurencieschopnosť zúčastnených partnerov.

Projekty z programu spolupráce Interreg Europe 

Medzinárodný projekt spolupráce klastrov ClusterFY 

Cieľom projektu Cluster FLY je vytvoriť podmienky pre integráciu klastrov na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni a prispieť k zvyšovaniu potenciálu ich hodnotových reťazcov, rastu schopností komercionalizovať znalosti a vytvárať revolučné inovačné riešenia – hlavne v prioritných oblastiach inteligentnej špecializácie SR.

Ukončené medzinárodné projekty v oblasti inovácií

Projekty z medzinárodného projektu  Central Europen Programme

ACE – ACHIEVING CLUSTER EXCELLENCE 

Cieľom projektu je posilnenie úrovne riadenia klastrov prostredníctvom medzinárodného benchmarkingu klastrov kandidujúcich  na bronzový certifikát “klastrovej excelencie”, školení expertov a vytipovaní najvhodnejších kandidátov na ocenenie “Gold label” z klastrov v jednotlivých účastníckych krajinách a regiónoch.

Medzinárodný projekt spolupráce klastrov ClusterCOOP

Cieľom projektu ClusterCOOP je vytvoriť a zlepšiť podmienky vzájomnej spolupráce klastrov v krajinách strednej a východnej Európy. Zameriava sa na pomoc klastrom lepšie využívať
ich inovačné kapacity, na zvyšovanie ich konkurencieschopnosti, aby mohli v dlhodobom horizonte efektívne spolupracovať a tým si zlepšiť svoje postavenie v stredoeurópskom
regióne a v Európskom hospodárskom priestore.

 

Visegrad Innovate 

Cieľom projektu Visegrad Innovate je vytvoriť nezávislý rámec pre rozvoj inovácií v rámci krajín V4 prostredníctvom metód kritickej analýzy inovačných politík. Výskum bude prebiehať na interdisciplinárnej báze, prínosom budú nástroje a metódy merania inovačnej výkonnosti.

 

CENTRAMO

Cieľom projektu CENTRAMO (Cluster Excelence Network for TRAining and MObility) je zvýšiť kvalitu riadenia klastrov zoskupených do sietí v participujúcich krajinách.