Valuable Creativity

Cieľom projektu je predstaviť možnosti rozvoja tvorivosti vzdelávaním dospelých  formou „učenia na pracovisku“. Výstupmi projektu by mali byť školiace materiály a budovanie odborných kapacít, ktoré budú prezentovať, ako najlepšie využiť kreatívne procesy a metódy tvorivého učenia pre zapojenie zamestnancov na všetkých úrovniach firiem. Tieto výstupy by mali byť premietnuté do výukových materiálov vo virtuálnom formáte, ktoré budú obsahovať texty, rozhovory, infografiky, videoklipy a iné formy, ktoré budú demonštrovať dôležitosť kreatívnych riešení v konkrétnych situáciách.

logo Valuable creativity

logo Erasmus+

Názov:                                    Vzdelávanie dospelých pri využití kreatívnych metód
Akronym:                               VC – Valuable Creativity

Dĺžka trvania:                       12 mesiacov
Začiatok projektu:              1.5.2021
Koniec projektu:                 30.4.2022
Financovanie:                      program Erasmus +

Vedúci partner:                    Progress Consult Kft (HU)
Partnerské organizácie:     Prios Kompetanse AS (NO),  SIEA (SR)

Projektový tím:                    Artur Bobovnický, Vladimír Borza, Michal Mühl, Tomáš Varadínek, Alexandra Vavrdová,

Plánované výstupy projektu za SIEA:

Jednou z nosných častí projektu, ktorej garantom je SIEA, bude spracovanie a následná implementácia školiacich podkladov šírených on-line formou. Podklady budú zamerané na zvyšovanie inovačnej kapacity podnikov, rozširovanie akceptácie kreatívnych metód vo firmách a rozvoj kreativity zamestnancov. V rámci projektu budú zorganizované aj dva multiplikačné semináre, jeden na národnej úrovni a druhý medzinárodný.  Jedným z predpokladov úspešnosti projektu je vhodný výber firiem a účastníkov, medzi ktorými by mali byť riaditelia, manažéri v oblasti ľudských zdrojov a školiaci pracovníci.

 

Projektový manažér za SR:

Vladimír Borza
Tel.: +421 907 988 316
E-mail: vladimir.borza@siea.gov.sk