INPROFUTURE

Cieľom projektu INPROFUTURE je vytvoriť nástroj na mapovanie digitálnej zrelosti malých a stredných podnikov, ktorý im umožní posúdiť úroveň digitálnych kompetencií a prostredníctvom vzdelávania zamestnancov zabezpečí ich ďalší rozvoj.

 

logo Erasmus+

Názov:                                   Mapovanie digitálnej transformácie MSP – budúce vzdelávanie profesionálov (Mapping of SME Digital Transformation – Industry Professionals Future Education)
Akronym:                             INPROFUTURE

Dĺžka trvania:                      24 mesiacov
Začiatok projektu:              1.2.2022
Koniec projektu:                 31.1.2024
Financovanie:                      program Erasmus + (100 financovanie z programu)

Vedúci partner:                    Progress Consult Kft (HU)
Partnerské organizácie:     Prios Kompetanse AS (NO),  SIEA (SR)

Projektový tím:                    Vladimír Borza, Katarína Ružičková, Michal Műhl, Tomáš Varadínek, František Kozmon

Plánované výstupy projektu za SIEA:

Úlohou SIEA je vytvoriť nástroj na mapovanie digitálnej výkonnosti MSP a vyhodnocovanie digitálnych zručností. Zároveň sa bude spolupodieľať na príprave digitálnej príručky pre MSP.

 

Kontaktná osoba za SR:

Michal Műhl
sekcia inovácií a medzinárodných vzťahov, odbor konkurencieschopnosti
Tel.: +421 903 709 995
E-mail: michal.muhl@siea.gov.sk