Priemyselné klastrové organizácie môžu žiadať o podporu

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo výzvu na podporu priemyselných klastrových organizácií. Žiadosti o dotácie vo výške 10- až 55-tisíc eur je možné predkladať do 26. augusta 2022. 

Podporu možno žiadať na projekty neinvestičného charakteru, zamerané na vzdelávanie, prezentáciu klastrových organizácií a ich členov na Slovensku a v zahraničí, a to formou účasti na informačných podujatiach a výstavách alebo vytvorením spoločnej expertnej bázy, technologických máp či stratégie. Do výzvy je možné prihlásiť sa a žiadať podporu aj na expertné činnosti a zabezpečenie účasti klastrových organizácií v medzinárodných projektov a sieťach a na aktivity zamerané na plnenie odporúčaní vyplývajúcich z procesu certifikácie. Výzva je určená pre začínajúce klastre nie staršie ako 3 roky.

Výška dotácie je max. 85 % oprávnených výdavkov projektu, čiže príjemca  musí spolufinancovať riešenie z vlastných zdrojov vo výške 15 %. Podmienkou je, aby žiadateľ prešiel procesom klastrovej certifikácie, ktorú zabezpečuje Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA). Disponibilné prostriedky vyčlenené na túto výzvu sú vo výške 250 000 eur.

Žiadosti o dotácie vo výške 10- až 55-tisíc eur podľa podmienok uvedených vo výzve môžu priemyselné klastrové organizácie predkladať na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky v termíne do 26. augusta 2022.

Bližšie informácie o výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu priemyselných klastrových organizácií sú dostupné na webovom sídle MH SR.

Zdroj: MH SR

Podrobnejšie informácie o národnom hodnotení klastrov, ktoré pokračuje, sú uvedené na stránke projektu inovujme.sk v časti Slovenský klastrový monitor.

Pozvánka na workshop k príprave žiadostí o dotáciu v rámci výzvy na podporu priemyselných klastrových organizácií, ktorý sa uskutoční 4. augusta 2022  v Bratislave.