Vrátiť sa na normálnu verziu

Prezentácie z konferencie Energetický audit v praxi

Príklady reálnych úspor v podnikoch, ktoré už energetický audit absolvovali, a rady skúsených expertov, ako audit zrealizovať. To boli témy, ktoré koncom novembra 2011 priviedli do Tatranskej Lomnice takmer 200 energetikov. Prezentácie z konferencie Energetický audit v praxi sú k dispozícii aj ďalším záujemcom o problematiku.

 

 

Konferenciu pripravila Slovenská inovačná a energetická agentúra v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU, ktorý je spolufinancovaný zo štrukturálnych fondov Európskej únie.

IMG_0439.jpgIMG_0242.jpgIMG_0238.jpgIMG_0765.jpg

O odborné podujatie bol enormný záujem. Dôvodom bolo aktuálne zameranie prednášok. Koncom roka 2011 uplynie prvý zákonom určený termín na vypracovanie povinných energetických auditov pre časť slovenských firiem podnikajúcich v priemysle a pôdohospodárstve.

Povinnosť nechať si vypracovať energetický audit bola stanovená už pred tromi rokmi Zákonom č. 476/2008 Z. z. o efektívnosti pri používaní energie. Do konca tohto roku si ju majú splniť iba firmy podnikajúce v priemysle s celoročnou spotrebou energie od 5 500 MWh do 20 000 MWh a v pôdohospodárstve so spotrebou energie od 2 500 MWh do 10 000 MWh. Ide o vysoké spotreby energie v miliónoch kWh. Subjektov, ktoré majú mať vypracované audity v roku 2011, je na Slovensku okolo 1000. Do konca 2013 už budú musieť energetický audit absolvovať aj väčší spotrebitelia energie v oblasti priemyslu a pôdohospodárstva.

Prečo audit?

Energetický audit poznajú aj v iných krajinách. Podľa smernice 2006/32/ES sú členské štáty povinné zaviesť systém účinných energetických auditov. V Českej republike tak urobili ešte v roku 2001. Prvé audity mali byť ukončené o štyri, respektíve päť rokov neskôr, pričom okruh povinných subjektov bol oveľa širší ako na Slovensku. Podľa štatistických údajov Eurostatu odvtedy podiel českého priemyslu na konečnej energetickej spotrebe krajiny klesal. V prehľadoch, ktoré na konferencii prezentovala riaditeľka odboru legislatívy, metodológie a vzdelávania Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Kvetoslava Šoltésová, figuruje i Slovensko a Nemecko a k dispozícii sú aj údaje za krajiny EÚ 25 a EÚ 27.

Podiel priemyslu na konečnej energetickej spotrebe

graf_energ_narocnost_EU.jpg

Zdroj: Eurostat – údaje spracoval Ing. Jaroslav Šoltés, FJFI, ČVÚT Praha

Slovenských podnikateľov tak môže k vykonaniu auditov inšpirovať aj zistenie, že v porovnaní s inými krajinami je energetická náročnosť priemyslu na Slovensku vysoká. Podľa spracovaných údajov z Eurostat-u je podiel konečnej energetickej spotreby priemyslu k celkovej konečnej energetickej spotrebe krajiny cca 1,5- krát vyšší ako je priemer štátov EÚ. A to sa cena zemného plynu pre priemysel pohybuje na úrovni európskeho priemeru a cena elektriny pre priemysel je od roku 2008 asi o 30 % vyššia, ako priemerná cena v krajinách EÚ. Uvedené skutočnosti nepriaznivo vplývajú na konkurencieschopnosť slovenských výrobkov a služieb na trhu.

V prednáške K. Šoltésovej Zákon o energetickej efektívnosti sú spomenuté aj ďalšie ukazovatele. Ako skonštatovala, energetická náročnosť Slovenska sa medzi rokmi 2002 až 2009 znížila o 38 percent a má naďalej klesajúci trend. „No v prípade porovnania stálych cien má Slovensko ešte stále trojnásobne vyššiu energetickú náročnosť, ako je priemer EÚ 27,“ zdôraznila K. Šoltésová.

Ako rýchlo sa vrátia náklady na audit?

Počas konferencie sa účastníci dotkli i v tom čase aktuálneho poslaneckého návrhu o odložení povinnosti realizovať audity – z konca roka 2011 o dva roky neskôr. V súvislosti s blížiacim sa termínom na vykonanie auditu zazneli aj z pléna vyjadrenia, že mnohé firmy berú audit len formálne – ako nutné zlo. Keďže potrebujú mať urobenú čiarku, tlačia ceny auditov dole. Odborníci sa zhodli na tom, že tieto spoločnosti sa oberajú o možnosť reálne usporiť. Ako viacerí zdôraznili, energetický audit si netreba mýliť s kontrolou. Energetický audit je cielené poradenstvo o tom, ako možno ušetriť energiu.

Vo viacerých prezentáciách boli spomenuté príklady konkrétnych audiitov vo firmách aj s vyčíslením navrhovaných úspor. Miroslav Dian zo spoločnosti ENERGY SYSTEMS GROUP, s.r.o. opísal v prezentácii Audit v spracovateľskom priemysle výsledky auditu v potravinárskej firme, ktorej celkové ročné náklady na nákup energie boli 1,8 milióna € a úspory po realizácii navrhovaných opatrení môžu dosiahnuť 172 tisíc €. Celková návratnosť investícií do úsporných opatrení bola vypočítaná na 5 rokov.

IMG_0184.jpgIMG_0595.jpgIMG_0604.jpgIMG_0614.jpg

V rámci diskusie o primeranosti cien za audity ponúkla K. Šoltésová jednoduchý prepočet pre priemyselný podnik, ktorý spotrebúva ročne 5500 MWh energie, čo je dolná hranica pri povinnosti vykonať audit. Pri uvedenej spotrebe by firma platila len za elektrinu ročne zhruba 226 tisíc €. Ak by v jej prípade stál energetický audit 3000 €, ako uvádzajú médiá, táto suma zodpovedá len 1,3 percenta z celoročných nákladov iba na elektrinu. K. Šoltésová pritom vychádzala z priemerných cien za elektrinu uvádzaných Eurostatom a z predpokladu, že elektrina tvorí u priemyselných firiem zhruba tretinu nákladov na energie. Zvyčajne platí, že u väčšiny firiem, ktoré sa systematicky nevenovali možným úsporám energie, sa náklady na audit spravidla vrátia už vďaka realizácii organizačných a nízko nákladových opatrení. Ako vo svojej prednáške Postup pri energetickom audite spomenul Pavol Kosa zo SIEA, na svedomí to má povestná „prevádzková slepota domácich“. Často spôsobuje, že prehliadajú aj veľmi jednoduché, ale účinné postupy pri efektívnom využívaní energie.

Ako spoznať spoľahlivého audítora?

Slovenská inovačná a energetická agentúra pripravuje školenia pre audítorov od roku 1996. Audítorské skúšky úspešne absolvovalo vyše 400 odborníkov. Tí z nich, ktorí požiadali Ministerstvo hospodárstva SR o zapísanie do zoznamu energetických audítorov, môžu vykonávať povinný audit podľa zákona o energetickej efektívnosti. Zoznam energetických audítorov je zverejnený na stránke MH SR: http://www.mhsr.sk/zoznam-energetickych-auditorov/129487s. Momentálne ich je v zozname, ktorý vedie MH SR, 107. K nim by mali pribudnúť ďalší, ktorí absolvovali skúšky v decembri 2011.
Audítor Pavol Ilovič zo spoločnosti EPI s.r.o. sa aj pre nich pokúsil vo svojej prezentácii Východiská a výkon audítorskej praxe zhrnúť zásady, ktoré by mali spoľahliví audítori dodržiavať, a námety, v akých oblastiach možno najväčšie úspory hľadať. Prezentácia je k dispozícii i vo forme článku Ako spoznať spoľahlivého energetického audítora, ktorý môže objednávateľom auditov pomôcť vybrať si serióznych expertov na úspory energie.

Pre koho je audit povinný?

Ako si konkrétne firmy môžu overiť, či majú povinnosť vykonávať energetický audit? Na túto základnú, ale častú otázku odpovedala už v úvode konferencie Kvetoslava Šoltésová. Jej prezentácia Zákon o energetickej efektívnosti je k dispozícii aj vo forme zvukového záznamu (mp3, 56 MB, pri prehrávaní odporúčame uložiť do počítača alebo otvoriť v novom okne).

Pre posúdenie, či firma má alebo nemá povinnosť absolvovať energetický audit, je okrem celoročnej spotreby energie rozhodujúce, aké činnosti má firma zapísané v štatistickej klasifikácii ekonomických činností podľa SK NACE. Audit si musia nechať vypracovať spotrebitelia energie v priemysle a v pôdohospodárstve, ktorí nakupujú energiu pre vlastnú spotrebu a vykonávajú akúkoľvek činnosť zaradenú podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností do skupín: A (Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov), C (Priemyselná výroba), D (dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu), E (Dodávka vody, čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov) a F (Výstavba ciest a železníc). Toto rozdelenie činností je zverejnené na stránke štatistického úradu http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=1924 v časti Štatistická klasifikácia ekonomických činností, Rev. 2 (2008) – Vysvetlivky.

Medzi povinné spoločnosti nepatria energetické podniky, ktoré sa venujú výhradne distribúcii elektriny, plynu, a nenakupujú elektrinu a plyn pre vlastnú spotrebu, ale za účelom ich distribúcie konečným spotrebiteľom. Podobne sú z povinnosti vyňaté vodárenské spoločnosti. Ako na konferencii počas panelovej diskusie vysvetlil Jozef Chudej z Ministerstva hospodárstva SR, pre tieto spoločnosti sú relevantné iné paragrafy Zákona č. 476/2008 Z. z., ktoré upravujú ich povinnosti v súvislosti s hospodárnym využívaním energie.

IMG_0480.jpgIMG_0553.jpgIMG_0812.jpgIMG_0366.jpg

O to, či sú konkrétne firmy povinné audit realizovať a ako stanoviť jeho rozsah, sa prítomní manažéri a energetici zaujímali aj počas odborných konzultácií. V prvý deň konferencie ich poskytovali odborníci SIEA vďaka projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU. Verejnosť v rámci neho môže využiť služby poradenských centier SIEA v Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach. Konzultovať možno osobne, telefonicky alebo e-mailom. Otázky a odpovede, ktoré SIEA zaznamenala v súvislosti s energetickým auditom sú k dispozícii na internetovej stránke v sekcii Najčastejšie otázky – Audity, certifikáty, štítky.

Vzhľadom na vysoký záujem o problematiku auditov pripravuje SIEA začiatkom marca 2012 pokračovanie konferencie. Presný termín konania bude zverejnený na webovej stránke. Účastníkom konferencie a záujemcom, ktorí sa prihlásili na odber noviniek zo stránky, príde oznam e-mailom.

Prezentácie

IMG_0222.jpgIMG_0327.jpgIMG_0391.jpgIMG_0403.jpg

IMG_0493.jpgIMG_0445.jpgIMG_0456.jpgIMG_0465.jpg

IMG_0646.jpgIMG_0672.jpgIMG_0737.jpgIMG_0754.jpg

Reakcie účastníkov

„Konferencia, na ktorej sa oplatilo zúčastniť.“

„Ďakujem usporiadateľom za skvelé podujatie, vhodne rozvrhnutý program a priestor pre neformálne odborné diskusie, držím palce, pokračujte v tejto bohumilej činnosti.“

„Ďakujem za dve perfektné konferencie. SIEA sa „pochlapila“ a niečo kvalitné zorganizovala pre „obyčajných ľudí“. Užitočnosť podujatia určite potvrdzuje aj záujem a počet zúčastnených.“

„Podujatie naplnilo moje očakávania. Na konferencii boli poskytnuté dôležité informácie týkajúce sa energetického auditu, energetickej efektívnosti a kombinovanej výroby elektriny a tepla. Verím, že rovnaké podujatia budú organizované aj v budúcnosti.“

„Na konferenciách organizovaných SIEA sa mi páči, že po skončení konferencie sú na stránke www.siea.gov.sk prístupné prezentácie jednotlivých blokov. Počas dvojdňovej konferencie bolo prezentovaných veľa odborných tém (najmä vzorcov a skúseností ). Možno by bolo vhodné organizovať aj jednodňové odborné semináre na prezentáciu výpočtov a skúseností jednotlivých tém.“

Podujatie sa uskutočnilo v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Záujemcovia o problematiku môžu požiadať o bezplatné konzultácie aj na bezplatnej linke 0800 199 399 alebo osobne v troch poradenských centrách v Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach.