Prezentácie z konferencie Energetický audit v praxi II

 

Príklady, prečo sa firmám oplatí urobiť hĺbkovú analýzu spotreby energie, boli hlavnou témou prednášok počas konferencie Energetický audit v praxi II, ktorá sa uskutočnila v marci v Martine.

 

Na podujatí sa zúčastnilo 200 audítorov, zástupcov firiem podnikajúcich v energetike, ako aj spoločností, pre ktoré je vykonanie energetického auditu povinné. Konferenciu zorganizovala Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU, ktorý je financovaný zo štrukturálnych fondov EÚ.

prednasajuci_7554.jpgpanelova_diskusia_7802.jpgucastnici_7584.jpgucastnici_7627.jpg

Počas dvoch dní sa v Martine hovorilo aj o tom, kedy je finančne efektívne starať sa o úspory energie. Túto otázku si kladú všetci podnikoví manažéri až v prvom rade. Najmä v  posledných mesiacoch aj v súvislosti s tým, že štát sa snaží splniť záväzky v rámci  Európskej únie v oblasti úspor energie. Keďže je spotreba energie v slovenskom priemysle vysoko nad priemerom vyspelých členov únie, bola zákonom č.476/2008 Z. z. uložená  pre podnikateľov povinnosť zabezpečiť si do určeného termínu spracovanie energetického auditu v oblasti priemyslu a pôdohospodárstva na identifikáciu možných úspor. Splniť to musia firmy s určenou celkovou spotrebou energie.

soltesova_DSC_7444edit.jpgKosa_7497.jpgsoltes_7519.jpgKubecka_7569.jpg

Povinný audit, dobrovoľné úsporné opatrenia

Táto povinnosť vyplývajúca z platných európskych smerníc je „plošná“. No hoci nepozná výnimky, zatiaľ nie je možné presne určiť dosah v praxi, čiže do akej miery skutočne zasiahne aj podniky s najväčším potenciálom úspor. Firmy môžu dostať pokutu len v prípade, ak si audit nezabezpečia. Rozhodnutie, či odporúčané opatrenia aj vykonajú, je dobrovoľné, bez sankcií. Na konferencii sa hovorilo aj o tom, že časť podnikateľov sa snaží túto povinnosť obísť, resp. formálne zabezpečiť správu z auditu, aby bolo povinnosti zo zákona učinené za dosť. „Je to krátkozraké a v dlhšom horizonte sa to môže negatívne prejaviť vo zvýšených prevádzkových nákladoch, pretože nevedia, kam siahnuť za úsporami,“ reagoval Pavol Kosa z odboru legislatívy, metodológie a vzdelávania SIEA.

Hubinsky_7735.jpgIzakovic_7594.jpgKolimar_7674.jpgGalis_7731.jpg

Príklady priťahujú

Ako zdôraznil, aj preto je dôležité hovoriť o konkrétnych príkladoch, kedy analýzy firmám pomohli. Jeho prezentácia o energetickej náročnosti čistenia odpadových vôd bola detailným príkladom rozsahu auditu spolu s vyčíslením úspor z navrhnutých konkrétnych opatrení. Účastníci podujatia ocenili jej komplexnosť v rámci ankety spokojnosti.

Ďalšie čísla z praxe vo svojej prednáške Financovanie projektov energetickej efektívnosti uviedol Tomáš Kubečka zo spoločnosti Siemens. Opísal aj prípad jednej z prevádzok patriacich do portfólia ich vlastnej spoločnosti. Analýza ukázala, že využívali energetický systém, ktorý mal rezervu 60 percent. Po realizácii odporúčaných opatrení sa im vložené investície vďaka úsporám vrátili za 3 roky.

Ilovic_7922.jpgHerdova_7873.jpgKoren_7937.jpgFabus_7980.jpg

Návratnosť do 4 rokov

Návratnosť 3. až 4. roky je podľa T. Kubečku pre podnikateľov prijateľná. Hoci, ako podotkol, v priemyselných budovách sa riešenie s uspokojivou návratnosťou nevyskytuje často. Dodal, že v budovách pri modernizácii technologickej časti možno očakávať potenciál úspor energie 10 až 30 percent. Pri modernizácii stavebnej časti je potenciál 30 až 60 percent.

Na podujatí odznela aj prednáška podrobne vysvetľujúca, aký je rozdiel medzi energetickým auditom a energetickou certifikáciou. Rozobrané boli aj ďalšie možnosti energetických úspor v poľnohospodárstve, potravinárstve a v prevádzkach využívajúcich stlačený vzduch. Účastníci dostali aj informácie o tom, aké sú možnosti optimalizácie odberu elektriny.

panelova_diskusia_7815.jpg panelova_diskusia_7821.jpgpanelova_diskusia_8003.jpgvyhra_8010.jpg

Plány s auditmi

Ako na konferencii zdôraznila riaditeľka odboru legislatívy, metodológie a vzdelávania SIEA, Kvetoslava Šoltésová, plány Európskej únie maximalizovať úspory energie nekončia zavedením povinných energetických auditov pre firmy s najväčšou spotrebou. V pripravovanej smernici o energetickej efektívnosti, ktorá má nahradiť existujúce smernice 2004/8/ES a 2006/32/ES, sa už uvažuje o zavedení povinnosti pre krajiny pripraviť programy na podporu úspor energie v domácnostiach, ako aj v malých a stredných podnikoch. Východiskom  by mali byť energetické audity, ale najmä realizácia navrhovaných opatrení zameraných na úspory. Uvažuje sa o tom, že časť nákladov na audity pre malé a stredné podniky, ako aj organizácie, ktoré uzavreli dobrovoľné dohody v oblasti zabezpečenia energetických úspor, by mohlo byť refundované prostredníctvom cieleného podporného mechanizmu.

V rámci pripravovaných dokumentov sa plánuje pritvrdiť v kontrole kvality energetických auditov. Napríklad zavedením nezávislého kontrolného systému, v rámci ktorého by bolo náhodne vyberané štatisticky významného percento všetkých energetických auditov raz za rok. V prípade nekvality by nasledovali sankcie. Štát by mal zároveň zabezpečiť, aby podniky zverejnili vo svojich výročných správach, či bol vykonaný energetický audit a kým.

Prezentácie

1. deň
 2. deň

 

Podujatie sa konalo v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Záujemcovia o problematiku môžu požiadať o bezplatné konzultácie aj na bezplatnej linke 0800 199 399 alebo osobne v troch poradenských centrách v Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach.