Vrátiť sa na normálnu verziu

Vyhlásenie o prístupnosti

Slovenská inovačná a energetická agentúra má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo https://www.siea.sk/.

 

Stav súladu

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:

 1. Nesúlad so smernicou (EÚ) 2016/2102 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora:
  • Pre každý netextový obsah sa neposkytujú textové alternatívy alebo sú nedostatočne zrozumiteľné [Kritérium úspešnosti 1.1.1 Netextový obsah]
  • Samostatný video záznam nemá alternatívnu informáciu, prípadne zvukovú stopu, [Kritérium úspešnosti 1.2.1 Samostatný zvukový a samostatný video záznam (nahratý vopred)]
  • Pre multimediálne prvky sa neposkytujú alternatívy, videá nemajú titulky. [Kritérium úspešnosti 1.2.2 Dynamické multimediálne prvky]
  • Niektoré nadpisy a zoznamy nie sú definované sémanticky správne. Viacúrovňové tabulky nemajú definované záhlavie a prepojenia pomocou atribútov. [Kritérium úspešnosti 1.3.1 Informácie a vzájomné vzťahy]
  • Na webovej stránke sa nachádzajú vstupné polia ktoré nemajú správne zadefinované atribúty. [Kritérium úspešnosti 1.3.5 Vnímateľný]
  • Text vo forme obrázku nemá vhodný farebný kontrast. [Kritérium úspešnosti 1.4.3 Vnímateľný]
  • Po nastavení zobrazovania na 200 % dochádza k prekrytiu tlačidiel a informácií o cookies. [Kritérium úspešnosti 1.4.4 Vnímateľný]
  • Na sprostredkovanie informácie sa používajú texty vo forme obrázku – naskenované pdf. [Kritérium úspešnosti 1.4.5 Text vo forme obrázkov]
  • Na webovej stránke sa používajú tlačidlá, ktoré nemá vhodný farebný kontrast. [Kritérium úspešnosti 1.4.11 Vnímateľný]
  • Na webovej stránke sa používa tooltip a menu, ktoré sa nedá skryť pomocou klávesy „Esc“. [Kritérium úspešnosti 1.4.13 Obsah pri zameraní myšou alebo kurzorom]
  • V režime responzívneho zobrazenia sa nedajú zamerať položky v menu. Niektoré položky sa nedjú ovládať pomocou klávesnice. [Kritérium úspešnosti 1.4.13 Klávesnica]
  • Pomocou klávesnice sa nedá dostať k bočným tlačidlám. [Kritérium 2.1.1 Klávesnica]
  • Link neplní svoju funkciu, po aktivovaní zostane zameranie na tom istom mieste [Kritérium úspešnosti 2.4.1 Preskočenie blokov]
  • Na anglickej verzii webového sídla sa nachádza informácia o cookies, ktorá sa v kóde nachádza ako posledná. [Kritérium úspešnosti 2.4.3 Poradie prechádzania prvkami]
  • Na webovej stránke sa používajú hypertextové odkazy, ktoré nie sú prepojené s ich kontextom. [Kritérium úspešnosti 2.4.3 Účel odkazu (v kontexte)]
  • PDF dokument nemá definované záložky. [Kritérium úspešnosti 2.4.5 Viacero spôsobov]
  • Na webovej stránke sa nachádzajú prázdne nadpisy [Kritérium úspešnosti 2.4.6 Nadpisy a menovky]
  • Webové sídlo nemá definovaný indikátor zamerania. [Kritérium úspešnosti 2.4.7 Viditeľné zameranie]
  • Výber položky v podmenu si vyžaduje veľmi komplikovanú trajektóriu, ktorú je náročné dosiahnuť. [Kritérium úspešnosti 2.5.1 Pohyby ukazovateľa]
  • PDF dokument nemá definovaný jazyk. [Kritérium úspešnosti 3.1.1 Jazyk stránky]
  • Na slovenskej jazykovej mutácii webového sídla sa nachádza text v anglickom jazyku, ktorý nemá v kóde zadefinovaný anglický jazyk. [Kritérium úspešnosti 3.1.2 Jazyk jednotlivých častí]
  • Povinné vstupné polia sú označené pomocou znaku červenej hviezdičky bez vysvetlenia významu hviezdičky. Vyhľadávací formulár nie je vhodne definovaný, výsledky sa zobrazujú už počas písania hľadanej frázy. Checkboxy, ktoré nie sú zoskupené do fieldsetu a nemajú zadefinovanú legendu. [Kritérium úspešnosti 3.2.2 Menovky alebo pokyny]
  • Ak sa do vstupného poľa vloží nesprávny tvar emailovej adresy, tak formulár identifikuje chybu, ale ďalej už neposkytne návrh na korekciu chyby. [Kritérium úspešnosti 3.3.3 Návrh na opravu chyby]
  • Nesprávne vnorenia prvkov. [Kritérium úspešnosti 4.1.1. Syntaktická analýza]
  • Niektoré vstupné polia nemajú zadefinovanú menovku. Zrakovo znevýhodnený používateľ nie je informovaný o otvorenom a zatvorenom stave podmenu. [Kritérium úspešnosti 4.1.2. Názov, rola, hodnota]
  • Používateľ nie je informovaný pomocou čítača NVDA (verzia 2020.4) o zobrazených výsledkoch vyhľadávania pod vyhľadávacím poľom. Nedostatočne zobrazená informácia o úspešnom potvrdení rezervácie. [Kritérium úspešnosti 4.1.3. Stavové správy]
 2. Nesúlad so slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi, upravujúcimi štandardy týkajúce sa prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácii:
  • Textový opis odkazu nie je doplnený o upozornenie, že odkaz otvára nové okno. [Pravidlo bodu 4.1. prílohy č. 1 k výnosu o štandardoch pre ISVS]

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 6.7.2021.

Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 bolo vykonané samohodnotením.

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 5.4.2023.

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade problémov s prístupnosťou webového sídla nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese: webmaster@siea.gov.sk. Správcom obsahu je Slovenská inovačná a energetická agentúra

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu na e-mailovej adrese: standard@vicepremier.gov.sk