Podávanie žiadostí

Podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť, opravný prostriedok alebo iné dokumenty môžete v sídle Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry:

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Bajkalská 27, 827 99 Bratislava 27

 

UPOZORNENIE:  

V súvislosti s pandemickou situáciou sú od utorka 13.10.2020 zmenené úradné hodiny v podateľni Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry v sídle na Bajkalskej ulici 27 v Bratislave. Osobne je možné podávať zásielky v pracovných dňoch od 9,00 do 12,00 h v miestnosti č. 105.

Mimo úradných hodín sa žiadosti podávajú poštou, faxom, e-mailom alebo iným technicky vykonateľným spôsobom.

Fax: 02/5342 1019

e-mail: office@siea.gov.sk

Miesto, lehota a spôsob podania žiadosti a opravného prostriedku

Postup pri podávaní žiadosti o informácie podľa zákona  č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, vrátane vybavovania žiadostí o poskytnutie informácií, lehoty vybavovania, spôsob vybavenia, spôsob a miesto podania opravného prostriedku, lehoty a spôsob jeho vybavenia, sú uvedené v Smernici č. 01/2016 o slobodnom prístupe k informáciám v SIEA.

Možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby

V prípade neposkytnutia požadovanej informácie po potvrdení rozhodnutia odvolacím orgánom možno rozhodnutie o odmietnutí preskúmať v súdnom konaní podľa občianskeho súdneho poriadku. Žiadateľ vtedy podáva žiadosť o súdne preskúmanie rozhodnutia SIEA na súde.

Postup, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov, a iných podaní

Slovenská inovačná a energetická agentúra (ďalej len SIEA) prijíma, eviduje a vybavuje sťažnosti, podania fyzických a právnických osôb v zmysle zákona č. 152/1998 Z.z. na sekretariáte generálneho riaditeľa ( ďalej len GR) SIEA.

Sťažnosť je možné podať ústne alebo písomne. Pri ústnom podaní sa vyhotoví záznam, ktorý sa dá sťažovateľovi na prečítanie a na podpis.

SIEA eviduje sťažnosti postupom podľa § 10 zákona citovaného vyššie.

Sťažnosť nesmie vybavovať a ani prešetrovať osoba, proti ktorej sťažnosť smeruje a ani osoba, ktorá je tejto osobe podriadená.

Sťažnosť je SIEA povinná prešetriť a vybaviť do 30 dní odo dňa jej doručenia. V zákonom odôvodnených prípadoch je možné lehotu predĺžiť. O každom predĺžení vybavenia a dôvodu predĺženia je SIEA povinná sťažovateľa písomne vyrozumieť.

O prešetrení sťažnosti SIEA vyhotoví zápisnicu.

Zápisnica musí mať náležitosti v zmysle § 18 citovaného zákona.

Výsledok prešetrenia sťažnosti sa oznámi sťažovateľovi písomne s odôvodnením, či bola jeho sťažnosť opodstatnená alebo neopodstatnená.

Kontrolu prijímania, evidovania, vybavovania sťažností a plnenia prijatých opatrení na nápravu vykonáva GR.

Trovy, ktoré vznikli sťažovateľovi v súvislosti s podaním sťažnosti znáša sťažovateľ, trovy ktoré vznikli SIEA v súvislosti s vybavovaním sťažnosti znáša zo svojho SIEA.

Petície musia byť neanonymné a podané písomne. Podávajú, evidujú a vybavujú sa v zmysle zákona 85/1990 Zb. na sekretariáte GR, výsledok sa oznámi do 30 dní písomne osobe, ktorá petíciu podala.

Právomoci a kompetencie SIEA sú uvedené v rozhodnutiach Ministerstva hospodárstva SR