Podávanie žiadostí

Podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť, opravný prostriedok alebo iné dokumenty môžete v sídle Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry:

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Bajkalská 27, 827 99 Bratislava 27

Osobne v pracovných dňoch od 9,00 do 12,00 h a od 12,30 do 15,00 h v miestnosti č. 105 určenej na osobné podávanie zásielok.

 

Mimo úradných hodín sa žiadosti podávajú poštou, faxom, e-mailom alebo iným technicky vykonateľným spôsobom.

Fax: 02/5342 1019

e-mail: office@siea.gov.sk

Miesto, lehota a spôsob podania žiadosti a opravného prostriedku

Postup pri podávaní žiadosti o informácie podľa zákona  č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, vrátane vybavovania žiadostí o poskytnutie informácií, lehoty vybavovania, spôsob vybavenia, spôsob a miesto podania opravného prostriedku, lehoty a spôsob jeho vybavenia, sú uvedené v smernici č. 10/2021 Slobodný prístup k informáciám v SIEA. Rozsah spracúvania osobných údajov poskytnutých SIEA v rámci podania žiadostí v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám je popísaný v časti Spracúvanie osobných údajov https://www.siea.sk/o-siea/ochrana-osobnych-udajov/ .

Možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby

V prípade neposkytnutia požadovanej informácie po potvrdení rozhodnutia odvolacím orgánom možno rozhodnutie o odmietnutí preskúmať v súdnom konaní podľa platných právnych predpisov. Žiadateľ vtedy podáva žiadosť o súdne preskúmanie rozhodnutia SIEA na súde.

Postup, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov, a iných podaní

Slovenská inovačná a energetická agentúra (ďalej len SIEA) prijíma, eviduje a vybavuje sťažnosti, podania fyzických a právnických osôb v zmysle platných právnych predpisov na sekretariáte generálneho riaditeľa (ďalej len GR) SIEA.

Sťažnosť je možné podať ústne alebo písomne. Pri ústnom podaní sa vyhotoví záznam, ktorý sa dá sťažovateľovi na prečítanie a na podpis.

SIEA eviduje sťažnosti postupom podľa § 10 zákona citovaného vyššie.

Sťažnosť nesmie vybavovať a ani prešetrovať osoba, proti ktorej sťažnosť smeruje a ani osoba, ktorá je tejto osobe podriadená.

Sťažnosť je SIEA povinná prešetriť a vybaviť do 60 dní odo dňa jej doručenia. V zákonom odôvodnených prípadoch je možné lehotu predĺžiť. O každom predĺžení vybavenia a dôvodu predĺženia je SIEA povinná sťažovateľa písomne vyrozumieť.

O prešetrení sťažnosti SIEA vyhotoví zápisnicu.

Zápisnica musí mať náležitosti v zmysle § 18 citovaného zákona.

Výsledok prešetrenia sťažnosti sa oznámi sťažovateľovi písomne s odôvodnením, či bola jeho sťažnosť opodstatnená alebo neopodstatnená.

Kontrolu prijímania, evidovania, vybavovania sťažností a plnenia prijatých opatrení na nápravu vykonáva GR.

Trovy, ktoré vznikli sťažovateľovi v súvislosti s podaním sťažnosti znáša sťažovateľ, trovy ktoré vznikli SIEA v súvislosti s vybavovaním sťažnosti znáša zo svojho SIEA.

Petície musia byť neanonymné a podané písomne. Podávajú, evidujú a vybavujú sa v zmysle zákona 85/1990 Zb. na sekretariáte GR, výsledok sa oznámi do 30 dní písomne osobe, ktorá petíciu podala.

Právomoci a kompetencie SIEA sú uvedené v rozhodnutiach Ministerstva hospodárstva SR