Ochrana osobných údajov

Slovenská inovačná a energetická agentúra prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi zaobchádzané v súlade s platnou legislatívou, predovšetkým Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov alebo Nariadenie GDPR) a Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Cieľom SIEA je v čo najväčšej miere zachovať Vaše súkromie. Aby chránila osobné údaje pred akýmkoľvek neoprávneným prístupom zaviedla viacero bezpečnostných opatrení:

  • prijatie interných pravidiel ochrany osobných údajov,
  • obmedzenie počtu zamestnancov, ktorí pristupujú k osobným údajom na úzky okruh preškolených osôb,
  • pravidelné bezpečnostné preškoľovanie zamestnancov,
  • zvyšovanie kvality zabezpečenia vnútornej infraštruktúry.

 

Kontaktné údaje prevádzkovateľa

Bajkalská 27, 827 99 Bratislava
tel.: 02/58 248 111, fax: 02/5342 1019
e-mail: office@siea.gov.sk, web: www.siea.sk

 

Kontaktné údaje zodpovednej osoby

gdpr@siea.gov.sk

 

Spracúvanie osobných údajov

Informácie SIEA o účeloch a právnom základe spracúvania osobných údajov dotknutých osôb, ako aj o rozsahu osobných údajov a dobe spracúvania

Kamerový systém SIEA

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

V rámci činností vykonávaných v SIEA sa automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania nevyužíva.

Spoloční prevádzkovatelia

V rámci výkonu predmetu svojej činnosti SIEA nevystupuje pri spracúvaní osobných údajov ako spoločný prevádzkovateľ s iným subjektom.

Práva dotknutých osôb

Pre niektoré z účelov spracúvania SIEA získava súhlas dotknutej osoby, ktorý je možné kedykoľvek odvolať notársky overenou písomnou žiadosťou zaslanou na adresu organizácie alebo doručenou osobne do sídla SIEA: Bajkalská 27, 827 99 Bratislava. Súhlas je možné odvolať aj elektronicky zaslaním e-mailu na adresu gdpr@siea.gov.sk, ak je takéto odvolanie opatrené kvalifikovaným elektronickým podpisom. SIEA spracúva výlučne osobné údaje získané priamo od dotknutých osôb.

Právo podľa GDRP Spôsoby overenia dotknutej osoby Časový rámec odpovede
Právo na informácie Overenie potrebné pri získaní OÚ Poskytnuté okamžite
Právo prístupu k OÚ Potrebná osobná návšteva, notárom overená žiadosť o získanie údajov alebo e-mail opatrený kvalifikovaným elektronickým podpisom 1 mesiac
Právo na opravu OÚ Potrebná osobná návšteva, notárom overená žiadosť o opravu údajov alebo e-mail opatrený kvalifikovaným elektronickým podpisom 1 mesiac
Právo na výmaz OÚ Potrebná osobná návšteva, notárom overená žiadosť o výmaz údajov alebo e-mail opatrený kvalifikovaným elektronickým podpisom; pri newsletteri postačuje zaslanie e-mailu z adresy použitej pri registrácii na e-mail ZO Bez zbytočného odkladu
Právo namietať proti spracúvaniu Potrebná osobná návšteva, notárom overená námietka alebo e-mail opatrený kvalifikovaným elektronickým podpisom Bez zbytočného odkladu
Právo na odvolanie súhlasu so spracúvaním Potrebná osobná návšteva, notárom overená žiadosť alebo e-mail opatrený kvalifikovaným elektronickým podpisom; pri newsletteri postačuje zaslanie e-mailu z adresy použitej pri registrácii na e-mail ZO Bez zbytočného odkladu
Právo na prenos údajov Potrebná osobná návšteva, notárom overená žiadosť o prenos údajov alebo e-mail opatrený kvalifikovaným elektronickým podpisom 1 mesiac
Právo podať sťažnosť dozornému orgánu Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov SR, kontakty sú zverejnené na webovom sídle úradu https://dataprotection.gov.sk/uoou Nevzťahuje sa
Právo na obmedzenie spracúvania OÚ Potrebná osobná návšteva, notárom overená žiadosť o obmedzenie alebo e-mail opatrený kvalifikovaným elektronickým podpisom 1 mesiac

 

Formulár pre uplatnenie práv dotknutých osôb

Vyplnený formulár žiadosti o uplatnenie práv dotknutých osôb, ktorých osobné údaje SIEA spracúva v rámci svojich informačných systémov, je možné doručiť poštou alebo osobne do podateľne SIEA: Bajkalská 27, 827 99 Bratislava, alebo elektronicky na adresu gdpr@siea.gov.sk Po doručení formuláru je potrebné overenie dotknutej osoby. V prípade neprimeraných žiadostí dotknutých osôb, t. j. neopodstatnených alebo šikanóznych, rozhoduje o forme a rozsahu poskytovania informácií, oznámení a postupov výkonu práv dotknutej osoby štatutárny orgán SIEA.

 

Žiadosť dotknutej osoby .pdf

Žiadosť dotknutej osoby .rtf