Základné informácie

IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE

Základné údaje ako oficiálny názov, IČO, IČ DPH, sídlo, štatutárny orgán, zriaďovateľ atď.

ZRIAĎOVACIA LISTINA SIEA

Základné verejné funkcie a základné verejnoprospešné fukcie, ktoré SIEA vykonáva

SMERNICE A ZÁKONY

Prehľad predpisov, podľa ktorých koná Slovenská inovačná a energetická agentúra

MAJETOK ŠTÁTU

Verejne prístupná Centrálna evidencia majetku slúžiaceho na plnenie jednotlivých funkcií štátu. Register spravuje Ministerstvo financií SR.

REGISTER PONÚKANÉHO MAJETKU ŠTÁTU

Verejne prístupná evidencia prebytočného majetku štátu ponúkaného v rámci ponukového konania, osobitného ponukového konania alebo elektronickej aukcie na predaj a dočasne prebytočného majetku štátu ponúkaného do nájmu. Register spravuje Ministerstvo financií SR.