Dotácie na podporu činnosti priemyselných klastrov

 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR) zverejnilo dňa 1. augusta 2014 výzvu na predkladanie žiadostí o príspevky na podporu činnosti priemyselných klastrov. Dotácie vo výške minimálne 10 000 a maximálne 20 000 EUR majú slúžiť na zvýšenie konkurencieschopnosti klastrových organizácií, rozvoj vzájomnej spolupráce, ako aj posilnenie ich postavenia v medzinárodnom meradle prostredníctvom zapájania sa do rozličných medzinárodných projektov a iniciatív. Klastrové organizácie sa o ne môžu uchádzať do 2. septembra 2014.

 

Finančné prostriedky na podporu klastrových organizácií budú rovnako, ako v uplynulom roku implementované prostredníctvom Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA). „Veríme, že aj vďaka skúsenostiam z pilotného projektu sa nám podarí výraznejšie prispieť k rozvoju slovenských klastrov a k zlepšeniu ich prezentácie doma i v zahraničí,“ uviedla generálna riaditeľka SIEA Svetlana Gavorová, podľa ktorej môžu túto dotáciu využiť napríklad aj na vzdelávanie a výmenu skúseností pre svojich jednotlivých členov.

 

Finančná pomoc môže klastrovým organizáciám pomôcť aj z hľadiska prezentácie a zvyšovania záujmu o ich výrobky a služby. Podporené budú tiež neinvestičné projekty zamerané na vytváranie spoločnej expertnej bázy, technologických máp priemyselných klastrov, či stratégií a iných súvisiacich expertných činností. Indikatívna výška výdavkov na rok 2014 je plánovaná na úrovni 113 000 EUR. Maximálna intenzita pomoci je na úrovni 70 percent celkových oprávnených nákladov schváleného projektu. Znamená to, že žiadateľ spolufinancuje podporený projekt minimálne z 30 percent z vlastných zdrojov.

 

Podpora je určená na obdobie roku 2014. Podrobnejšie informácie o výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu priemyselných klastrových organizácií sú zverejnené na webovej stránke MH SR v časti dotácie a na stránke SIEA v časti Inovácie.

 

SIEA sa problematike klastrov venuje dlhodobo. Okrem analýzy ich potenciálu pripravila a priebežne aktualizuje databázu slovenských technologických klastrov. Aktívne sa zapojila do implementácie viacerých medzinárodných projektov zameraných na danú problematiku. Úspešný projekt ClusterCOOP sa sústredil na zlepšenie podmienok pre využitie inovačného potenciálu klastrov. Cieľom realizovaného projektu CENTRAMO bolo zvýšenie kvality riadenia klastrových organizácií. V jeho rámci získali viacerí odborníci SIEA medzinárodne uznávané certifikáty na ich hodnotenie a porovnávanie. Od roku 2014 sa SIEA podieľa na implementácii nového projektu s akronymom ACE, ktorý sa zameriava na posilnenie riadenia klastrov, vzájomnú výmenu skúseností medzi nimi a vzdelávanie odborníkov v klastrovom manažmente.