Identifikácia organizácie

Názov organizácie: Slovenská inovačná a energetická agentúra

IČO: 00002801

IČ DPH: SK 2020877749

Sídlo: Bajkalská 27, 827 99 Bratislava

Štatutárny orgán:  Stanislav Jurikovič

Zriaďovateľ: Ministerstvo hospodárstva SR

Forma hospodárenia: Príspevková organizácia

Kontakt: tel. 02 /58248 344 , fax 02 /5342 1019

e-mail: office@siea.gov.sk

web: www.siea.sk