40 rokov v Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre

Pre dlhoročného riaditeľa regionálnej pobočky v Košiciach Karola Kehéra bola Slovenská inovačná a energetická agentúra prvým a zároveň jediným pracoviskom, kde nepretržite pôsobil vyše 40 rokov. Do SIEA nastúpil ako čerstvý absolvent Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach v odbore technika prostredia, špecializácia tepelná energetika. Keď v septembri 2020 končil svoju profesionálnu kariéru, pri lúčení zosumarizoval rozhodujúce zmeny, ktoré ovplyvnili poslanie agentúry. List určený pôvodne pre kolegov je jedinečným svedectvom o histórii agentúry,  publikujeme ho v plnom znení.

 

 

Milé kolegyne, kolegovia,

je mi veľkou cťou vysloviť obyčajné a jednoduché konštatovanie.

V našej organizácii som nepretržite odpracoval viac ako 40 rokov a 30. september 2020, po dovŕšení 65 rokov veku, bude mojím posledným pracovným dňom v SIEA.

V tejto jednej vete je ukryté veľké množstvo životných príbehov, udalostí, zážitkov, spomienok. Sú to chvíle, ktoré ma nútia zamyslieť sa, vrátiť sa v myšlienkach späť a trochu si zaspomínať a vzhľadom na súčasnú vekovú štruktúru našich zamestnancov priblížiť aj históriu našej organizácie.

Keď som v roku 1980 nastúpil do našej organizácie, vtedy pod názvom Štátna energetická inšpekcia pre Slovenskú republiku, do regionálnej pobočky Košice, metódy jej práce a  činnosť boli určené zákonom č. 64/1962 Sb., ktorý nahradil Vládne nariadenie č. 47 zo 16. septembra 1952 o štátnej energetickej inšpekcii, ku ktorému sa datuje vznik našej organizácie. V čase môjho nástupu do zamestnania organizácia už mala 28-ročnú históriu.

Zaoberala sa kontrolou hospodárneho využívania všetkých druhoch palív a energie vo všetkých sektoroch národného hospodárstva a tiež poskytovaním odborných rád a energetického poradenstva formou tzv. technických pomocí zameraných na odstránenie zistených nedostatkov.

Nezastupiteľnú úlohu v tom čase mala výchovná a vzdelávacia činnosť pre pracovníkov priemyselnej a komunálnej energetiky v rámci Energetického inštitútu, ktorá pozostávala zo štvorsemestrálneho pomaturitného štúdia. Väčšina lektorov odborných predmetov v rámci tohto štúdia bola z radov kmeňových zamestnancov organizácie, ktorí sa podieľali aj na spracovávaní učebných textov. V rámci tejto činnosti sa vykonávala aj rozsiahla publikačná činnosť (vydával sa štvrťročník „Informácie ŠEI“), organizovali sme odborné výstavy, semináre, konferencie.

V tom čase v organizácii pracovalo veľa vysokošpecializovaných zamestnancov na tepelnú energetiku, elektroenergetiku, na palivá, ekonomiku, energeticky náročné technológie, priemyselné pece, hutnícku výrobu atď.

Ako čerstvý absolvent vysokej školy s energetickým zameraním som mal to šťastie, že som sa dostal do odborne zdatného kolektívu, v ktorom som mal možnosť absorbovať vedomosti od ľudí, ktorí svoju prácu nechápali len ako vysokoodborné zamestnanie, ale aj ako poslanie. Keď sa vrátim spomienkami a myšlienkami do obdobia osemdesiatych rokov, považujem toto obdobie za môj najcennejší zdroj vnútornej sily a energie a hovorím to s maximálnou úprimnosťou.

Na začiatku osemdesiatych rokov uznesením vlády ČSSR č. 384 z novembra 1980 sa stanovili podmienky pre realizáciu energetickej politiky na úseku zásobovania teplom a okrem iných organizácií bola aj naša organizácia poverená plnením úloh pri riadení a rozvoji centralizovaného zásobovania teplom v ČSSR podľa územnej pôsobnosti. Bol to prvý systémový nástroj v štáte, ktorý určoval presadzovanie energetickej politiky v oblasti zásobovania teplom. Tejto oblasti som sa začal profesijne venovať a trvá to až po súčasnosť.

V tom čase sa zákony nepripravovali s takou rýchlosťou ako v súčasnosti. Úlohy pri riadení a rozvoji zásobovania teplom podľa spomínaného vládneho uznesenia sa upravili až v roku 1987 zákonom č. 89/1987 Sb. o výrobe, rozvode a spotrebe tepla. V ten istý deň ako uvedený zákon, bol schválený aj zákon č. 88/1987 Sb. o štátnej energetickej inšpekcii, ktorým sa kodifikoval stav republikového rozdelenia našej organizácie, ktorý už prakticky trval od roku 1968. Hlavné úlohy pre našu organizáciu sa týmto zákonom zásadne nezmenili.

Je len samozrejmé, že v takej bohatej histórii našej organizácie existujú vývinové etapy ako v štruktúre organizácie, tak aj v obsahu jej činnosti. Výrazná zmena nastala po roku 1989, keď sme sa okrem plnenia úloh zo zákona výraznou mierou podieľali pri aplikácii v tom čase uplatňovaných dotácií k cenám tepla, ktoré zabezpečovalo Ministerstvo financií SR, zaviedol sa systém pravidelného overovania hospodárnosti prevádzky zariadení na výrobu a distribúciu tepla subjektov, ktoré dodávajú teplo, rozšírila sa medzinárodná spolupráca na energetických projektoch a vykonávali sme kontroly účelnosti štátom vynakladaných dotácií na energetické projekty pre podnikateľov. Intenzívne sme spolupracovali s Ministerstvom hospodárstva SR a táto činnosť pretrváva dodnes pri príprave energetickej legislatívy, koncepčných a strategických materiálov a odborných správ z oblasti energetického hospodárstva. Administrovali sme systém vydávania licencií pre podnikateľov v energetike, zabezpečovali vzdelávanie a skúšky na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike a energetických audítorov.

Zlomový rok vo vývoji našej organizácie bol rok 1999, keď nadobudol účinnosť zákon č. 70/1998 Z. z. o energetike. Došlo k rozdeleniu organizácie na Štátnu energetickú inšpekciu, ktorá vykonávala štátny dozor nad dodržiavaním tohto zákona (bola zriadená týmto zákonom) a Slovenskú energetickú agentúru zriadenú ministerstvom hospodárstva na plnenie výkonov pre ministerstvo, ktoré vyplývali zo zákona o energetike, a pokračovanie v činnostiach, ktoré sme v tom čase vykonávali. Prevažná väčšina kmeňových zamestnancov pred rozdelením organizácie ostala pracovať v Slovenskej energetickej agentúre.

Naša organizácia bola od svojho vzniku  príspevkovou organizáciou. V  minulosti bola financovaná hlavne z vlastných príjmov za technickú pomoc a spracovanie štúdií a koncepcií z oblasti energetického hospodárstva, neskôr aj energetických auditov a školiacej a vzdelávacej činnosti. Z menšej časti bola financovaná z príspevku štátu. Výrazne sa zmenil systém financovania organizácie, keď sme začali implementovať projekty zo štrukturálnych fondov a plniť úlohy v rámci národných projektov.

Po spoločenských zmenách v roku 1990 som sa stal zástupcom a od roku 1993 riaditeľom regionálnej pobočky v Košiciach. Odvtedy som mal možnosť spolupracovať z dvanástimi generálnymi riaditeľmi menovanými, alebo poverenými riadením našej organizácie.

S pokorou, ohľaduplne a čestne som sa snažil spolupracovať s každým z nich. K tomu som viedol aj mojich zverených zamestnancov. Život ma naučil, že názorová jednotnosť sa nevytvára príkazom, ale buduje sa v diskusii, vzájomnej úcte, úprimnosti a otvorenosti.

Vraví sa, že vďačnosť je pamäťou srdca. Preto mi dovoľte nezabudnúť a poďakovať všetkým, ktorí tvorili akýmkoľvek spôsobom históriu našej organizácie a bola mi daná možnosť s nimi spolupracovať. Spomienka a vďačnosť však patrí aj tým, ktorí už dnes nie sú medzi nami, ale v našich srdciach majú nenahraditeľné miesto.

Som rád, že celý pracovný život som prežil v našej organizácii a mohol byť pri tom, ako sme ovplyvňovali úroveň energetiky na Slovensku.

Neľutujem v spomienkach prebdené noci, prácu neskoro po pracovnej dobe na úkor svojho voľného času a niekedy aj na úkor rodiny.

Keď zistíte, že Vaše myšlienky sú zhutnené v rôznych strategických materiáloch, koncepciách, legislatívnych predpisoch, metodikách, pracovných postupoch, odborných správach a publikáciách, napĺňa Vás pocit, že ste boli užitočný a stálo to za to. Je to oveľa viac, ako osobný prospech.

Naša organizácia má svoju históriu a teší ma, že som mohol byť  jej súčasťou. Máme aj svoju budúcnosť. To čo teraz potrebujeme, je vidieť príležitosti, ktoré nám ponúka súčasnosť a využiť ich. Je to však predovšetkým už vo Vašich rukách a prajem Vám, aby ste boli úspešní.

Želám našej organizácii, aby mala rovnako úspešnú budúcnosť ako minulosť.

 

Karol Kehér