Bezplatný seminár k Výzve KaHR-111SP-1001

Podpora zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách Ako vypracovať žiadosť o príspevok zo štrukturálnych fondov na nákup inovatívnych technológií Termín a miesto konania semináru k Výzve KaHR-111SP-1001: 10. 3. 2010 Banská Bystrica Obvodný úrad, Nám. Ľ. Štúra 1, kongresová sála Program seminárov: 09.30 – 10.00 Registrácia účastníkov 10.00 – 11.00 Prezentácia výzvy KaHR-111SP-1001 11.00 – 11.30 Otázky, diskusia, […]

Semináre Ako správne postupovať pri vykonávaní verejného obstarávania

  S cieľom upozorniť prijímateľov pomoci zo štrukturálnych fondov Európskej únie na najčastejšie nedostatky pri verejnom obstarávaní pripravila Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v spolupráci s Úradom pre verejné obstarávanie (UVO) dva bezplatné semináre, ktoré sa uskutočnia 5. a 12. novembra 2014 v Bratislave. Nedostatky pri verejnom obstarávaní a nekompletnosť dodaných podkladov sú jedným z najčastejších dôvodov komplikácií pri realizácii projektov, ktoré […]

Bezplatné informačné semináre k výzve KaHR-22VS-1001

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia Ako vypracovať žiadosť o príspevok zo štrukturálnych fondov na inštaláciu energeticky efektívneho a bezpečného verejného osvetlenia v obciach a mestách Termíny a miesta konania seminárov k Výzve KaHR-22VS-1001: 12. 4. 2010 Košice TeleDom – Vzdelávacie centrum, Timonova 27, miestnosť č. 208 13. 4. 2010 Prešov Obvodný úrad, Námestie mieru 3, zasadačka 14. 4. 2010 Žilina Úrad Žilinského samosprávneho […]

Pozvánka na semináre Využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach

Obnoviteľné zdroje energie majú svoje výhody i obmedzenia. O tom, kedy sa domácnostiam oplatí investovať do ich využívania, ako ich využívať čo najefektívnejšie a aké budú podmienky projektu “Zelená domácnostiam” sa bude hovoriť na seminároch, ktoré Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) pripravuje v auguste 2015 v Trnave, Banskej Bystrici a v Košiciach. Ľutujeme, ale registrácia na semináre je už uzatvorená.   O účasť na seminároch […]

Semináre k výzvam KaHR-21DM-1001 a KaHR-13SP-1001

Pozvánka na semináre pre podnikateľov Granty na výskum, vývoj, energetickú efektívnosť a využívanie obnoviteľných zdrojov energie Ako vypracovať žiadosť o príspevok zo štrukturálnych fondov na projekty zamerané na priemyselný výskum, experimentálny vývoj, energetickú efektívnosť a využívanie obnoviteľných zdrojov energie Termíny a miesta konania seminárov k Výzve KaHR-21DM-1001 a KaHR-13SP-1001: 16. 6. 2010 Banská Bystrica Kongres Hotel Dixon, Švermova 32 17. 6. 2010 Košice TeleDom, Vzdelávacie […]

Pozvánka na informačné semináre k výzve zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program  Kvalita životného prostredia  Vás pozýva na informačné semináre k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov – OPKZP-PO4-SC431-2017-19. Termín a miesto konania seminárov: Bratislava, Banská Bystrica piatok 10.3. 2017 / Bratislava Zasadacia miestnosť č.207, budova SIEA, Bajkalská 27, Bratislava štvrtok 23.3.2017 /Banská Bystrica […]

Bezplatné informačné semináre k výzve KaHR-13SP-1001

Ako vypracovať žiadosť o príspevok zo štrukturálnych fondov na projekty zamerané na priemyselný výskum a experimentálny vývoj Opatrenie 1.3. Podpora inovačných aktivít v podnikoch Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií prostredníctvom projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja Termíny a miesta konania seminárov k výzve KaHR-13SP-1001: – 14. 03. 2011 – Košice Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, zrkadlová zasadačka č.208 – 15. […]

Pozvánka na informačné semináre k výzve zameranej na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla

SIEA v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre EŠIF v Košiciach a Banskej Bystrici pripravili pre žiadateľov o NFP informačné semináre k výzve zameranej na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla. Termín a miesto konania: Košice, utorok 14. marec 2017 Verejná knižnica Jána Bocatia, Hviezdoslavova 5, Košice Program: 09:30 – 10:00 Registrácia účastníkov 10:00 – 10:10 Predstavenie činnosti IPC pre EŠIF Košice 10:10 – 12:00 […]

Bezplatné informačné semináre k výzve KaHR-111SP/LSKxP-1101

Ako vypracovať žiadosť o príspevok zo štrukturálnych fondov na projekty zamerané na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách   Prioritná os 1 – Inovácie a rast konkurencieschopnosti Opatrenie 1.1. Inovácie a technologické transfery Podopatrenie 1.1.1 – Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov Schéma štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách s relevanciou k Lokálnym stratégiám komplexného prístupu Kód […]

Pozvánka na informačný seminár k výzve zameranej na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla v Bratislave

SIEA v spolupráci s Ministerstvo hospodárstva SR pripravili pre žiadateľov o NFP informačný seminár k výzve k výzve s kódom OPKZP-PO4-SC451-2017-20 zameranej na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla, ktorý sa uskutoční 17. marca 2017 v Bratislave. Termín a miesto konania: Bratislava, piatok 17. marec 2017Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, Bratislava, zasadacia miestnosť č. 27   Program:9:30 – 10:00 Registrácia účastníkov10:10 – 12:00 Základné informácie […]