Bezplatné informačné semináre k výzve KaHR-13SP-1001

Ako vypracovať žiadosť o príspevok zo štrukturálnych fondov na projekty zamerané na priemyselný výskum a experimentálny vývoj
Opatrenie 1.3. Podpora inovačných aktivít v podnikoch Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií prostredníctvom projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja
Termíny a miesta konania seminárov k výzve KaHR-13SP-1001:

– 14. 03. 2011 – Košice

Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, zrkadlová zasadačka č.208

– 15. 03. 2011 – Banská Bystrica

Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja, Námestie SNP 23, zasadacia miestnosť č.306

– 16. 03. 2011 – Bratislava

Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská 27, zasadacia miestnosť č.303

– 17. 03. 2011 – Trenčín

Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20 A, zasadacia miestnosť č.226

Program seminárov:

– 9.30 – 10.00 Registrácia účastníkov

– 10.00 – 11.00 Prezentácia výzvy KaHR-13SP-1001

– 11.00 – 12.00 Otázky, diskusia, konzultácie

– 12.00 – 13.00 Prestávka

– 13.00 – 14.00 Ako postupovať pri vypĺňaní a predkladaní žiadostí o NFP

– 14.00 – 15.00 Otázky, diskusia, konzultácie

• Možnosti čerpania nenávratného finančného príspevku podľa schémy štátnej pomoci na podporu inovácií prostredníctvom projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja sú stanovené vo výzve KaHR-13SP-1001, ktorá bola vyhlásená 26. apríla 2010.

• Výzva je súčasťou Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, ktorého riadiacim orgánom je Ministerstvo hospodárstva SR. Semináre organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), ktorá zabezpečuje administráciu výzvy.

• Na výzvu je vyčlenených 51 226 064 eur. Žiadosti o príspevok v rámci druhého kola tejto priebežnej výzvy je možné predkladať do 30. júna 2011.

• Prezentácie povedú a na otázky budú odpovedať pracovníci SIEA a MH SR. Vstup na semináre je bezplatný. Účasť odporúčame potvrdiť najneskôr dva dni pred konaním seminára zaslaním e-mailu na adresu fondy@siea.sk. Do predmetu e-mailu vložte miesto konania seminára. Na uvedenej adrese môžete požiadať aj o zasielanie aktuálnych informácií k výzve, ako aj o zodpovedanie Vašich otázok. Všetky potrebné dokumenty k výzve sú zverejnené na www.siea.sk a www.mhsr.sk. Viac informácií získate na t.č. 02/58 24 84 01.

• Semináre v Banskej Bystrici, Trenčíne a Košiciach pripravila SIEA v spolupráci s Banskobystrickým, Trenčianskym a Košickým samosprávnym krajom.